Top menu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie - Polskiego Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze (realizator)

Informujemy, że w dniu 26 maja 2023 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2023 r. poz. 571) Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie - Polskiego Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze (realizatora zadania publicznego) na realizację zadania: Wsparcie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych”  - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niniejsze zadanie publiczne jest zgodne z celem operacyjnym 3.3 Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2030: Zwiększenie dostępności i jakości wsparcia w zakresie rehabilitacji oraz reintegracji osób uzależnionych . Projekt realizowany będzie w hostelu prowadzonym przez realizatora zadania dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Odbiorcami zadania są mieszkańcy województwa lubuskiego, m.in powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego i innych, Miasta Zielona Góra (przebywający w danym okresie w Hostelu). Zadanie skierowane jest do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, korzystających z programu postrehabilitacyjnego. Relacje społeczne odgrywają istotną rolę w życiu osób uzależnionych – są źródłem wsparcia, zrozumienia i dobrego samopoczucia. Jak wynika z informacji Oferta, doświadczenia praktyczne wyraźnie wskazują, że osoby, które ukończyły terapię podstawową (przebywające w hostelu lub kontynuujące terapię w warunkach ambulatoryjnych) dokonują znaczących zmian w obrębie dotychczasowego stylu życia ucząc się w konstruktywny sposób spędzać czas wolny. Planowane jest wprowadzenie dla odbiorców zadania elementów aktywizacji społecznej poprzez konstruktywne spędzanie czasu wolnego w sposób bezpieczny i zdrowy pod kontrolą i nadzorem wykwalifikowanej kadry specjalistów. Wyjścia do instytucji kultury, edukacji, zawody sportowe, aktywności sportowe itp. organizowane mają być 2-5 razy w miesiącu. Wyjścia grupowe w ilości 12 wyjść będą organizowane do takich miejsc jak: kino, teatr, muzeum, basen, imprezy muzyczne i zawody sportowe itp. przy udziale 11 uczestników projektu i 1 opiekuna (w przypadku niewykorzystania całej przeznaczonej kwoty na zakup biletów, z uwagi np. na ich niżą cenę lub mniejszą liczbę uczestników pojedynczego wyjścia zostaną zorganizowane dodatkowe wyjścia/aktywności). Ponadto w ramach działań promujących konstruktywne spędzanie wolnego czasu planuje się zaktywizować odbiorców zadania do aktywności sportowej i fizycznej poprzez korzystanie z siłowni funkcjonującej przy hostelu. W tym celu Oferent zamierza zakupić bieżnię elektryczną jako uzupełnienie dotychczasowego wyposażenie siłowni.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 29 maja 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 10.000 zł.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia