Top menu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze

Informujemy, że w dniu 4 listopada 2022 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze na realizację zadania: „Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla osób i rodzin przeżywających trudne sytuacje życiowe” - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie publiczne jest zgodne z celem szczegółowym nr 4 Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, działanie: Zwiększanie dostępności do materialnych i rzeczowych form pomocy dla rodzin ubogich. Zadanie publiczne realizowane od 28 listopada do 31 grudnia 2022 roku skierowane jest do osób i rodzin przeżywających trudne sytuacje życiowe w szczególności z powodu: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby itd., które doświadczają  trudności m.in. w związku ze wzrostem cen. Oferent jest doświadczoną organizacją w realizacji działań z zakresu pomocy społecznej, ma rozpoznanie co do osób i rodzin wymagających wsparcia. Zadanie polega na przygotowaniu i przekazaniu w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia paczek zawierających środki higieniczne/środki czystości w ilości 150 sztuk oraz paczek zawierających produkty żywnościowe w ilości 150 sztuk. Wsparciem zostanie objętych min. 150 gospodarstw domowych z terenu województwa lubuskiego, szczególnie z powiatów Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Paczki będą rozdawane osobom potrzebującym w magazynach Caritas w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim oraz będą dystrybuowane bezpośrednio do miejsc przebywania osób potrzebujących przez pracowników i wolontariuszy Caritas, np. do samotnych seniorów z ograniczoną możliwością poruszania się.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 8 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 10.000 zł.

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia