Top menu

Samorządy powiatowe zakwalifikowane do uczestnictwa w programie pn. ,, Program wyrównywania różnic między regionami III”

Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że wszystkie samorządy powiatowe z terenu województwa lubuskiego zostały zakwalifikowane w 2022 roku do uczestnictwa w programie pn. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z tym, w ramach ww. programu możliwe jest udzielenie dofinansowań ze środków PFRON w następujących obszarach:

• obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

• obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

• obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

• obszar D – likwidacja barier transportowych;

• obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

• obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

• obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Ważna informacja – zaszły zmiany w ubieganiu się o dofinansowanie w obszarze D ww. programu. Dotyczą one:

• umożliwienia dofinansowania zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (dotychczas w programie mogły uczestniczyć wyłącznie placówki prowadzone przez samorząd gminny, powiatowy albo organizacje pozarządowe);

• podwyższenia maksymalnej wysokości dofinansowania PFRON (intensywności pomocy) do zakupu pojazdu o 15 punktów procentowych.

W zawiązku z powyższym obecnie można wnioskować o dofinansowanie do kwot:

• 120 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej ,,mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

• 100 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej ,,mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

• 300 000,00 zł dla autobusów.

Oddział Lubuski PFRON zaprasza Państwa do uczestnictwa w 2022 roku w ,,Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

W ramach obszaru D programu (likwidacja barier transportowych) uprzejmie wyjaśniamy, że adresatem wsparcia w przedmiotowym obszarze programu są:

• placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,

• jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

• gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z definicją programową zawartą w Rozdziale II ust. 8 programu, placówka służąca rehabilitacji osób niepełnosprawnych to placówka działająca co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzona przez:

• organizację pozarządową,

• jednostkę samorządu terytorialnego.

Wnioski i wystąpienia dotyczące obszarów: B, C, D, F, G mogą składać tylko samorządy powiatowe na adres Oddziału do dnia 1 marca 2022 r.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszklanych ( w tym samorządów gminnych) dotyczące obszaru A programu oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Oddziału Lubuskiego PRFON  - z p. Aleksandrą Mazur-Zborowską, pod numerem telefonu: 538 512 578 lub 68 422 78 04, e-mail: amazur@pfron.org.pl

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia