Top menu

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy

Program jest nową inicjatywą Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  wspierającą finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Rodzinne domy pomocy są ogniwem pośrednim w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, a całodobowymi placówkami specjalistycznego wsparcia, jakimi są domy pomocy społecznej. Jako kameralne placówki przeznaczone dla nie więcej niż ośmiu osób wpisują się one w realizowanie idei deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej, dlatego też w opinii Ministerstwa rozwój tego typu placówek jest szczególnie pożądany. Ze względu na to, że ta forma wsparcia jest bardzo mało popularna (w Polsce funkcjonuje obecnie jedynie 47 rodzinnych domów pomocy), Ministerstwo opracowało przedmiotowy program wspierający rozwój tej formy pomocy.

Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w dwóch modułach:

1)  wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy,

2)  wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy, poprzez dofinasowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu.

Formularze zapotrzebowania na środki zostały opublikowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w systemie Centralna Aplikacja Statystyczna - termin na złożenie przez samorządy gminne zapotrzebowania na środki w ramach programu tj. przekazanie za pośrednictwem CAS zapotrzebowania do urzędu wojewódzkiego to 10 grudnia 2021 r.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia