Top menu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 2 i 3 oraz art. 190 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) w dniu 21 grudnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”.

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2022 rok przeznaczono na realizację zadania środki w wysokości 15.000 zł. W kolejnych latach (2023 – 2026) środki mogą być planowane w budżecie Województwa Lubuskiego i po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Lubuskiego i uchwaleniu budżetu przez Sejmik Województwa Lubuskiego podpisywany będzie aneks do umowy zlecający prowadzenie zadania oraz w przypadku uzyskania dofinansowania określający kwotę wsparcia. Wysokość dotacji przekazanej w kolejnym roku budżetowym jest uzależniona od wysokości środków publicznych zaplanowanych w budżecie Samorządu Województwa Lubuskiego pochodzących z budżetu państwa.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 11 stycznia 2022 r. w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1)  w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.lubuskie.engo.org.pl ,

2)  w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF,

 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze” albo przesłać pocztą.

Dopuszcza się złożenie oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021 poz. 2070) po uprzednim wygenerowaniu z wersji elektronicznej na stronie: www.lubuskie.engo.org.pl .

Załączniki:

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia