Top menu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450
 z późn. zm.) w dniu 22 stycznia 2019 roku podjął uchwałę nr 14/185/19 w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2019 roku przeznaczone zostały następujące kwoty:

  • pomoc społeczna - 60.000 zł,
  • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 35.000 zł,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 75.000 zł,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  - 36.000 zł.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać  w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 13 lutego 2019 roku  w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6 lub korespondencyjnie. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą, data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w przypadku ofert złożonych osobiście.

Poniżej zamieszczamy treść uchwały nr 14/185/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z ogłoszeniem, wzór oferty oraz wzór karty oceny zadania.

Załączniki:

- uchwała ZWL dot. konkursu na 2019 r.;

- ogłoszenie;

- wzór oferty realizacji zadania publicznego zał. nr 1; 

- wzór karty oceny zadania zał. nr 2.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej  przetwarzania danych osobowych w ramach  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2019 roku

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, z siedzibą w Zielonej Górze, przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra,
 tel. 68 3231880, e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl,

2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – m.mierzejewska@rops.lubuskie.pl,

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka

–  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat,

6)  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,

7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000

czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

8)  podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie odmową rozpatrzenia oferty.

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia