Top menu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

I.  Informacje ogólne:

  1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
  3. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie  kandydatów na członków komisji konkursowej  wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za uczestnictwo
    w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.
  2. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadanie komisji konkursowej:

Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisanym) należy przesłać drogą elektroniczną: sekretariat@rops.lubuskie.pl . lub pocztą na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15.30.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia