Top menu

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko koordynatora poradni

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

1. Wymiar czasu pracy : pełny etat

2.  Liczba etatów: 1

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Miejsce pracy: Zielona Góra

5. Czas trwania projektu: 1.01.2023 r. – 30.06.2023 r.

6.  Informacje dodatkowe: stanowisko współfinansowane z projektu „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne.  

7.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom :

  a) warunki niezbędne:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  posiadanie wykształcenia wyższego,

5)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne :

1)  wykształcenie wyższe,

2)  kwalifikacje trenera treningu umiejętności społecznych oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów (minimum 10 treningów w tym co najmniej 5 dla dzieci),

3)  co  najmniej półroczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, w podmiotach/instytucjach/projektach, których zakres obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

4)  doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie,

5)  znajomość zagadnień związanych z obszarem usług społecznych,

6)  znajomość Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 ,

7)  doświadczenie w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych (środki unijne, środki z budżetu państwa),

8)  prawo jazdy kat. B,

9)  kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

10)  wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

11)   kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  c) wymagania dodatkowe:

1)  dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,

2)  wysoka kultura osobista, kreatywność, systematyczność.

8. Szczegółowe zadania na stanowisku:

1)  organizowanie pracy poradni (prowadzenie dokumentacji uczestników, dokumentacji  z zakresu wykonywanych zadań, sprawozdawczość i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania punktu),

2)  przeprowadzanie analizy sytuacji uczestników projektu pod kątem kwalifikowalności do projektu,

3)  prowadzenie działalności konsultacyjnej uczestników projektu,

4)  wydawanie zaświadczeń uczestnikom projektu,

5)  praca konsultacyjna w terenie z uwagi na charakter grupy docelowej projektu (interwencja w środowisku życia klienta poradni),

6)  udzielanie pomocy w wypełnianiu formularzy i oświadczeń niezbędnych do uczestnictwa w projekcie,

7)  prowadzenie treningów umiejętności społecznych na obszarach objętych wsparciem projektowym,

8)  prowadzenie zajęć typu socjoterapeutycznego z uczestnikami projektu,

9)  inne zadania zlecone przez bezpośredniego zwierzchnika niezbędne do prawidłowego realizowania celów projektowych.

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

9. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca wykonywana w siedzibie poradni w Zielonej Górze oraz na terenie powiatów zielonogórskiego, świebodzińskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, sulęcińskiego, strzelecko – drezdeneckiego i gorzowskiego.

10. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1)  CV – Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

2)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej  lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4)  oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5)  kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

6)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

7)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.,

8)  oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

9)  oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

10) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do ogłoszenia o naborze).

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

11.  Termin i miejsce składania dokumentów:  

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 grudnia 2022 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na koordynatora pracy poradni .

a)  osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30

b)  lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

  65-042 Zielona Góra

12. Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.

W sprawie naboru informacji udziela telefonicznie Weronika Górnicka pod nr tel. 68 323 1887

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia