Top menu

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

1.  Stanowisko: Inspektor
2.  Charakter stanowiska: stanowisko do spraw dofinansowań robót budowlanych
3.  Wymiar czasu pracy – 1 etat
4.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom

a)  warunki niezbędne   określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

4)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b)  wymagania niezbędne

1)  wykształcenie wyższe,

2)  staż pracy minimum 2 lata,

3)  znajomość obsługi komputera – pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej, internetu,

c)  wymagania dodatkowe

1)  preferowane wykształcenie na kierunku: budownictwo, architektura  lub inżynieria środowiska,

2)  Znajomość aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2094 z późn.zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 100 z późn.zm.),
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn.zm.),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1605 z późn.zm.).

3)  samodzielność oraz dobra organizacja pracy,

4)  odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, kreatywność, systematyczność.

5.  Szczegółowe zadania na stanowisku

1)  Dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w tym:

 • analizowanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków
  w zakresie inwestycji budowlanych,
 • opracowywanie materiałów dla Sejmiku Województwa i Zarządu
  w zakresie inwestycji budowlanych,
 • opracowywanie umów z wnioskodawcami,
 • udział w kontrolach zasadności złożonych wniosków oraz dofinansowanych inwestycji,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku
  z potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • rozliczanie zakończonych inwestycji,
 • kontrole dofinansowanych inwestycji budowlanych służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych polegająca na dofinansowaniu inwestycji,
 • pełnienie roli Pełnomocnika Dostępności w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

2)  Rozliczanie udzielonych jednorazowych pożyczek w celu ochrony istniejących w zakładzie pracy chronionej miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

3)  Prowadzenie dokumentacji spraw.

4)  Przygotowanie dla Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych sprawozdań o prowadzonej przez samorząd województwa działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

5)  Przygotowanie projektów uchwał sejmiku dotyczących podziału środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Lubuskiego.

6)  Przygotowanie uchwał sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o dofinansowanie robót budowlanych na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy.

7)  Prowadzenie spraw organizacyjno – kancelaryjnych Wydziału.

8)  Organizacja Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych.

9)  Przygotowywanie wystąpień, podziękowań, tekstów okolicznościowych itp. dotyczących realizacji zadań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

6.  Warunki pracy :

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

7.  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu oferty:

1)  CV – Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530),

2)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych,

4)  kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

5)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

6)  oświadczenie kandydata o następującej treści „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

7)  klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do informacji o naborze),

8)  kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 z późn. zm.),

9)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadanie umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.).

Oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego podpisem

8.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14.07.2023 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata  z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. dofinansowań robót budowlanych”

- osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w godzinach: pon. 8.00 – 16.00,
wt. – pt. 7.30 – 15.30;

- lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie od zakończenia procedury naboru zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.

W sprawie naboru informacji udziela telefonicznie: Pani Magda Mierzejewska  
- kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych tel. 683231925

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia