Top menu

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędowe

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

1.  Stanowisko: Podinspektor

2.  Charakter stanowiska: – stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz samorządem terytorialnym i promocji.

3.  Wymiar czasu pracy – 1 etat

4.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a)  warunki niezbędne   określone w ustawie o pracownikach samorządowych
tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b)  wymagania niezbędne

1)  wykształcenie wyższe lub średnie + 3 lata stażu pracy,

2)  staż pracy w administracji publicznej minimum 2 lata,

3)  znajomość obsługi komputera – pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej, internetu,

c)  wymagania dodatkowe

1)  doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,

2)  samodzielność oraz dobra organizacja pracy,

3)  odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, kreatywność, systematyczność.

5.  Szczegółowe zadania na stanowisku

1)  Znajomość aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2094).
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z późn.zm.).
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z  2022 poz. 1327 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

2)  Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

 • organizacja otwartych konkursów ofert dofinansowywanych
  ze środków budżetu województwa,
 • organizowanie otwartych konkursów ofert dofinansowywanych
  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
 • analizowanie i weryfikowanie ofert organizacji pozarządowych ubiegających się o dotację,
 • opracowywanie wszelkich materiałów związanych z procedurą przyznawania dotacji (np. uchwały, projekty umów, inne dokumenty finansowe, itp.
 • udzielanie wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym,
 • udzielanie informacji o przepisach prawnych regulujących zasady dofinansowania organizacji pozarządowych,
 • kontrola prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

3)  Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz administracją rządową i samorządową działającą w tym zakresie.

4)  Organizacja Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych.

5)  Prowadzenie spraw związanych z powołaniem, funkcjonowaniem i obsługą Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów.

6)  Opracowanie materiałów informacyjnych na stronę internetową i media społecznościowe jednostki.

7)  Prowadzenie dokumentacji spraw.

8)  Przygotowanie dla Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych sprawozdań o prowadzonej przez samorząd województwa działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych.

9)  Prowadzenie spraw organizacyjno – kancelaryjnych Wydziału.

10) Przygotowywanie wystąpień, podziękowań, tekstów okolicznościowych itp. Dotyczących realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6.  Warunki pracy :

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

7.  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu oferty:

1)  CV – Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych,

4)  kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

5)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

6)  oświadczenie kandydata o następującej treści „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego ),

7)  klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do informacji o naborze),

8)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadanie umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.).

Oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego podpisem

8.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.11.2022 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi”

- osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w godzinach: pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30;

- lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie od zakończenia procedury naboru zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.

W sprawie naboru informacji udziela telefonicznie: p. Magda Mierzejewska pod nr tel. 68 323 19 25

 

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia