Top menu

LUBUSKIE INICJATYWY MŁODZIEŻOWE

Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe to projekt, który ma pobudzić grupy młodzieżowe, samorządy szkolne, studenckie do współpracy z liderami, opiekunami, a także kooperacji międzypokoleniowej, ma też promować postawy i aktywność obywatelską wśród młodych mieszkańców Województwa Lubuskiego.

Celem projektu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw młodych mieszkańców województwa lubuskiego, wzmacnianie zaufania i więzi między samorządem, a młodymi obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów czy wzmacniania zbieżnych wartości. Włączenie do udziału w procesie rozwoju regionu nieformalnych grup młodzieżowych oraz organizacji pozarządowych aktywizujących młodzież przyczynia się do trwałego budowania tożsamości regionalnej.

Kto może wnioskować o dotacje:

Realizatorami projektów będą organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne (niemniej niż 3 osoby, z liderem – osobą pełnoletnią) z opiekunem w postaci organizacji pozarządowej, którym operator projektu zleca wykonanie zadania. Jedna organizacja pozarządowa może realizować jeden projekt, natomiast może opiekować się wieloma grupami nieformalnymi. Operator pomoże w znalezieniu organizacji parasolowej, jeśli zgłosi się grupa z projektem.

Kiedy będzie można wnioskować o dotację:

Konkurs na przyznanie mikrodotacji zostanie ogłoszony w dniu 12 czerwca 2017 r. i potrwa do 07 lipca 2017r.Zapraszamy do udziału w konkursie.
 To już teraz odpowiedni moment na tworzenie własnych pomysłów i inicjatyw przez młodzież i na rzecz ludzi młodych.
 Szczegóły dotyczące konkursu i jego wymogów proceduralnych znajdziecie na naszej stronie. Obserwujcie Nas.

Na co może być przeznaczona dotacja?

Sfera zadań publicznych art. 4. ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; m. in.:

 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 • Integracja – międzypokoleniowa, kulturowa,
 • Działalność na rzecz: osób niepełnosprawnych, rozwoju wspólnot lokalnych,
 • Promocja zatrudnienia,
 • Innowacje,
 • Promocja i organizacja wolontariatu,
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata, edukacja,
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • Turystyka i krajoznawstwo,
 • Działania na rzecz rodziny,
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

O jakie środki można wnioskować?

Maksymalnie do 5 tys. zł.
 Realizator projektu w ramach mikrodotacji musi zapewnić co najmniej 10% wkładu własnego (dotyczy wkładu osobowego).

Wszystkie informacje znajdują się na stronie: http://lim.zgora.pl/regulamin/

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia