Top menu

Program Pajacyk na wakacje 2019 r.

06.03.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze na prośbę Polskiej Akcji Humanitarnej przekazuje informacje na temat możliwości składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na wakacje 2019 r. 

Zaproszenie do oszacowania wstępnej kalkulacji kosztów 4 kompleksowych usług szkoleniowych

05.03.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie 4 kompleksowych usług szkoleniowych metodą warsztatowo – ćwiczeniową pn.:

A) „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy”,

B) „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie”,

C) „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”,

D) „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej

27.02.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej w podziale na części:

Część A. wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej, tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 22 osób (20 uczestników spotkania, 1 prowadzącego spotkanie oraz 1 przedstawiciela Zamawiającego), podczas dwudniowego spotkania;

Część B . wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej, tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 20 osób podczas dwóch dwudniowych spotkań.

Oferty  należy  składać do dnia 12 marca 2019 r. godz. 830 .

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie: http://bip.rops.lubuskie.pl/  

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wschowskim (IV)"

27.02.2019

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wschowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku poniżej 30 roku życia, bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy). co najmniej 60% uczestników projektu stanowią osoby spełniające łącznie trzy warunki:

1. są bezrobotni,

2. nie kształcą się formalnie (w trybie stacjonarnym, dziennie),

3. nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.

Informacja dotycząca wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego na realizację zadania

18.02.2019

pn. Świadczenie usług szkoły dla rodziców osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich

Luty
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Multimedia