Top menu

Sklep internetowy Meblobranie.pl - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

08.05.2019

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączył sklep internetowy Meblobranie.pl oferujący posiadaczom Karty 5% ulgi na cały asortyment dostępny na stronie www.meblobranie.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

08.05.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy”:

  • Zasady, formy, metody i narzędzia do prowadzenia lokalnej diagnozy skali zjawiska przemocy w rodzinie;
  • Zasady, metody i formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • Metodyka pracy z rodzinami zagrożonymi przemocą w rodzinie;
  • Wprowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień;
  • Prawa rodziny gwarantowane przez Konstytucję RP oraz inne ustawy.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego. Projekt „Azymut – Samodzielność”

08.05.2019

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.1260 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego w projekcie „Azymut – Samodzielność”, wymiar czasu pracy 1/1  etatu została wybrana Pani Kamila Górna zam. Sulechów.

Dziesiąte posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

07.05.2019

29 kwietnia br. odbyło się dziesiąte posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.

Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie przez Panią Renatę Mach z-cę Dyrektora ROPS projektu regulaminu przyznawania i użytkowania Lubuskiej Karty Seniora. Dla Zarządu Województwa Lubuskiego priorytetem są działania zmierzające do poprawy życia seniorów w naszym regionie - dlatego też przystąpiliśmy do wprowadzenia w naszym województwie Lubuskiej Karty Seniora.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

30.04.2019

1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

2.  Wymiar czasu pracy: 1 etat

3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Miejsce świadczenia pracy:

  Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 50f, 66-400 Gorzów Wlkp.

5.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  posiadanie wykształcenia wyższego,

5)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1)  tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny na kierunku psychologia, albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,

2)  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

3)  kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

4)  wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

c) wymagania dodatkowe:

1)  prawo jazdy kat. B.

2)  dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,

3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność,  staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu.

6. Szczegółowe zadania na stanowisku:

1)  przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci zgłaszanych do przysposobienia w miejscu ich pobytu w pieczy zastępczej oraz kandydatów do przysposobienia dziecka,

2)  sporządzanie opinii psychologicznych,

3)  przeprowadzanie innych badań diagnostycznych z kandydatami na rodziny adopcyjne i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,

4)  kwalifikowanie kandydatów do przysposobienia dziecka oraz dzieci do przysposobienia,

5)  udział w procedurze adopcyjnej dziecka,

6)  sporządzanie opinii psychologicznej na zlecenie sądu w sprawach o przysposobienie dziecka,

7) wspieranie osób, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

8) pomoc psychologiczna rodzinom naturalnym dzieci, które zostały zgłoszone do przysposobienia, kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

7. Warunki pracy:

Praca na stanowisku psychologa wiąże się z wyjazdami w teren.

8. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV – Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

2)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do  czynności prawnych,

4) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5)  oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona;

6)  oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;

7)  kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

8)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,  zaświadczenia o zatrudnieniu),

9)  kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.),

10)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.,

11)  klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do informacji o naborze).

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem .

9.  Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.05.2019r.  w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko psychologa” :

a)  osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp., w godzinach: pon. 8.00 -18.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30,

b)  lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra  

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W sprawie naboru, informacji udziela telefonicznie Magdalena Białowąs pod nr tel.: 95 7 39-03-87.

Zielona Góra, 30.04.2019r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

26.04.2019

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz U. z 2018r. poz. 1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne prowadzone w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych

25.04.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Kompleksowa usługa edukacyjna w zakresie organizacji i przeprowadzenia dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa edukacyjna w zakresie organizacji i przeprowadzenia dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w podziale na części:

Część A. Przedmiotem zamówienia jest: usługa edukacyjna, polegająca na organizacji i przeprowadzeniu dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej, w tym zielonych gospodarstw opiekuńczych w woj. kujawsko-pomorskim.

Część B . Przedmiotem zamówienia jest: usługa edukacyjna, polegająca na organizacji i przeprowadzeniu dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w woj. pomorskim, w tym w gminie Puck.

Oferty  należy  składać do dnia 06 maja 2019 r. godz. 1330   w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – pok. nr 10

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie: http://bip.rops.lubuskie.pl/

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych

25.04.2019

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko Kierownika Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze został wybrany Pan Mirosław Olejniczak.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko Kierownika Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze oferty pracy złożyło 4 kandydatów. Wymagania formalne spełniło 4 kandydatów, których zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowę kwalifikacyjną zgłosiło się 3 kandydatów.

Największą wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem wykazał się Pan Mirosław Olejniczak zam. Nowa Sól.

Lipiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia