Top menu

Międzynarodowa Konferencja Polityki Społecznej ESPAnet Polska 2019

28.05.2019

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej w Warszawie mają przyjemność zaprosić Państwa na VI Międzynarodową Konferencję Polityki Społecznej ESPAnet Polska 2019,  która odbędzie się w Warszawie w dniach 26-28 września 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - świadczenie usług doradcy gminnego na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim

24.05.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradcy gminnego na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim na potrzeby realizacji projektu „AZYMUT – SAMODZIELNOŚĆ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oferty  należy  składać do dnia 5 czerwca 2019 r. godz. 1330   .

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie: http://bip.rops.lubuskie.pl/  

Akcesoria animacyjne

24.05.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o oszacowanie zamówienia wraz z kosztami dostawy do ROPS  ul. Al. Niepodległości 36,  65-042 Zielona Góra w terminie do dnia 27.05.2019r. do godziny 15:30. Jednocześnie informuje,  że wartość oszacowania przedmiotu zamówienia jest wyborem oferty i będzie stanowiła podstawę wyboru wykonawcy. Kryterium wyboru wykonawcy będzie jak najniższa cena wraz z dostawą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Aleja Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.
Termin realizacji zamówienia 31.05.2019r. do godziny 15:30. Przedmiot zamówienia to:

- chusta animacyjna 3m profesjonalna + 6 piłek, torba, zabawy;

- plansza animacyjna ustrzel kaczkę plus woreczki;

- sznurek do wielkich baniek mydlanych falbanka;

- sznurek do wielkich baniek mydlanych uśmiech;

- kredowa tablica animacyjna mała;

- płyn do wielkich baniek mydlanych TUBAN 5l.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

24.05.2019

Nabór kandydatów zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) skierowany jest do osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty uczestniczące w konkursie.

New article

24.05.2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych kończy realizację projektu PO WER pn. "Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego".

W ramach ww. projektu powstał nowy, ulepszony formularz oceny zasobów pomocy społecznej zawierający mechanizmy, które umożliwiają agregowanie, analizowanie i monitorowanie na każdym poziomie zarządzania polityką społeczną danych zawartych w lokalnych oraz regionalnych OZPS.

Obecnie prowadzone są szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z wykorzystania ww. narzędzia. Bezpłatne, dwudniowe szkolenia dla 1-2 osób z każdej instytucji odbywają się w Warszawie.

W związku z tym, iż realizacja projektu kończy się w czerwcu br. na ww. szkolenia pozostały ostatnie wolne miejsca.

Informacje na temat szkolenia i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko psychologa wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

23.05.2019

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

21.05.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie”:

  • Diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia;
  • Diagnoza przyczyn występowania ze strony sprawcy zachowań przemocowych;
  • Diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy – w tym osób doznających przemocy, dzieci i osób stosujących przemoc;
  • Metody interwencji;
  • Udzielanie wsparcia i pomoc psychoterapeutyczna, prawna, socjalna, pedagogiczna z zachowaniem zasad podmiotowości i dobrowolności w korzystaniu ze środków oddziaływania;
  • Monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy.

„PIKNIKOWA NIEDZIELA W DRZONKOWIE”

21.05.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza w dniu 16 czerwca 2019 roku w godz. 11.00 – 16.00 do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na:

X Lubuski Piknik Zdrowia i IX Lubuski Piknik Osób Niepełnosprawnych

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia