Top menu

Informacja dotycząca wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego na realizację zadania

18.02.2019

pn. Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich

Informacja dotycząca wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego na realizację zadania

18.02.2019

pn. Świadczenie usług terapii uzależnień osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok

13.02.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. roku o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przygotowania na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds.  Przeciwdziałania Narkomanii, informacji dotyczącej realizacji działań podejmowanych w danym roku wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Druk kwestionariusza sprawozdawczego dotyczącego realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. znajduje się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariuszy i przesłanie ich do dnia 15 marca 2019 roku drogą elektroniczną na adres a.szymczukiewicz@rops.lubuskie.pl i drogą pocztową na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków

12.02.2019

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza spółdzielnie socjalne do składania ofert  na wykonanie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

12.02.2019

Usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych  w ramach  projektu  partnerskiego,  pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna   w ramach Osi  Priorytetowej II  Efektywne  polityki  publiczne  dla  rynku pracy,  gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Otwórz się na pomoc” na realizację usługi pn. Świadczenie usług szkoły dla rodziców osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich

12.02.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Otwórz się na pomoc”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne zaprasza do składania ofert na realizację usługi   pn.  Świadczenie usług szkoły dla rodziców osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej - zastępstwo Charakter stanowiska: Inspektor ds. ekonomii społecznej w zakresie reintegracji

06.02.2019

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2018r. poz.1260 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej - zastępstwo, charakter stanowiska: Inspektor  ds. ekonomii społecznej  w zakresie reintegracji w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Milena Sawicka.

Konkurs PAMIĘTNIKI SENIORÓW

06.02.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze na prośbę dr hab. Teresy Zbyrad, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przekazuje w załączeniu informację do Dyrektorów i Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej dotyczącą organizowanego przez nią "Konkursu na pamiętniki seniorów".

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.

Wszelkich informacji udziela Pani dr hab. Teresa Zbyrad po nr tel. 504 314 273, e-mail: tzbyrad@interia.pl

Luty
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Multimedia