Top menu

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej funkcjonuje w ramach organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, realizującego zadania związane z polityką społeczną województwa lubuskiego.

Działalność samorządu województwa na płaszczyźnie społecznej znalazła swój wyraz w priorytetowym dokumencie, którym jest uchwalona w marcu 2014 r. „Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020". Strategia realizowana jest przede wszystkim poprzez wojewódzkie programy tj.:

  1. Program wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego.
  2. Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
  3. Wojewódzki Program Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.
  4. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii.
  5. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  6. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  7. Kierunki prorodzinnej polityki województwa lubuskiego.
  8. Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim na lata 2013 - 2020

Najważniejsze realizowane zadania to: aktualizacja strategii i wojewódzkich programów, organizowanie kampanii społecznych, dożywianie dzieci, inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, współpraca z podmiotami III sektora w obszarze pomocy społecznej , wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpraca z samorządami, ich jednostkami organizacyjnymi, Wojewódzkim Ekspertem ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, jak również z podmiotami realizującymi zadania z ww. obszarów.

Corocznie pozyskujemy środki na realizację zadań z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, m.in. na działalność promującą politykę społeczną, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Wśród wielu przedsięwzięć wypracowano tradycję organizowania Lubuskich Tygodni Seniora. Każdego roku na terenie województwa odbywa się z tej okazji kilkaset uroczystości i imprez z udziałem osób starszych.

Dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu  wspieranych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej organizowana jest od 2011 roku  zabawa Mikołajkowa z licznymi atrakcjami.

W ramach realizacji projektu „Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy” dofinansowanego z MPiPS działa utworzony na stronie ROPS-u portalu internetowego www.tarcza.lubuskie.pl upowszechniającego kompleksową, usystematyzowaną, syntetyczną i na bieżąco aktualizowaną wiedzę na temat funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego form i zakresu instytucjonalnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia