Top menu

AKTUALNOŚCI

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

16.02.2021

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2021-2030

11.02.2021

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030

Elektroniczna wersja projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030 została zamieszczone poniżej. Dokument ten został również zamieszczony w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakładce Organizacje pozarządowe - Konsultacje społeczne https://bip.lubuskie.pl/178/Konsultacje_spoleczne/  oraz na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze https://bip.wrota.lubuskie.pl/rops/28/Aktualnosci/

Termin i forma składania uwag

Opinie i uwagi można składać w terminie od 25 lutego 2021 r. do 3 marca 2021 r. za pomocą formularza konsultacyjnego. Uwagi, postulaty, propozycje należy złożyć na dostępnym poniżej formularzu. Formularz konsultacyjny można złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl . O terminowym złożeniu uwag decyduje data wpływu formularza. Formularze złożone po 3 marca 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubuskiego.

Zapraszamy na jednodniowe szkolenia on-line

02.02.2021

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze kontynuuje realizację projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Bezpłatne szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizację działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Zaproszenie do oszacowania - usługi seksuologa

01.02.2021

Oszacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” na  Świadczenie usług psychologicznych w zakresie seksuologii osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach i Strzelcach Krajeńskich

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: MODEROWANIE I UDZIAŁ W CZTERECH POSIEDZENIACH CZŁONKÓW REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2021 R.

25.01.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”,  współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie dotyczące moderowania i udziału w czterech posiedzeniach członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2021r.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

20.01.2021

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.
 W ramach konsultacji online od 19 stycznia do 16 lutego odbędzie się łącznie 16 spotkań – spotkań regionalnych. Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/w-co-zainwestujemy-fundusze-europejskie-rozpoczynamy-konsultacje-umowy-partnerstwa  

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach. Zgłaszanie uwag do Umowy Partnerstwa możliwe będzie do 22 lutego.

Informacja o projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

15.01.2021

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nowoczesny Senior - przewodnik po cyfrowym świecie

04.01.2021

Z uwagi na trwającą pandemię, wielu seniorów stanęło przed sporym wyzwaniem, jakim są zakupy przez internet czy komunikacja z osobami bliskimi za pośrednictwem smartfonów, jednak wielu z nich nadal ma problemy z korzystaniem z urządzeń elektronicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współcześnie zmieniającego się świata, Fundacja Digital Poland przygotowała darmową książkę kierowaną do osób starszych pt. ,,Nowoczesny Senior – przewodnik po cyfrowym świecie”. Przewodnik powstał z myślą o wprowadzeniu starszego pokolenia krok po kroku w cyfrową, internetową rzeczywistość.

By nie bać się czerpać z dobrodziejstw cyfrowego świata – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zachęca do korzystania z tej darmowej publikacji.

„Nowoczesny Senior - przewodnik po cyfrowym świecie”  można pobrać bez opłaty ze strony Fundacji Digital Poland pod adresem:

 https://www.digitalpoland.org/publikacje  

lub bezpośrednio, klikając w niniejszy link:

https://www.digitalpoland.org/assets/publications/nowoczesny-senior/nowoczesny-senior-przewodnik-po-cyfrowym-swiecie.pdf

Dotacja celowa pn. „Pomoc rodzinie w czasie pandemii COVID-19”

23.12.2020

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 grudnia 2020 roku podjął uchwałę nr 158/2099/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Pomoc rodzinie w czasie pandemii COVID-19”, udzielając dotacji celowej dla Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze w wysokości 3.000 zł, na realizację zadania pn. . „Pomoc rodzinie w czasie pandemii COVID-19”.

Luty
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Multimedia