Top menu

AKTUALNOŚCI

OFERTA FUNDACJI CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI 50+

24.09.2021

W dniu 22 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Fundację Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ na zadanie pn.: „Sprawność fizyczna, psychiczna i umysłowa seniorów to nasz cel” - o dotację w wysokości 9.200 zł.

Zapraszamy na szkolenia w formule tradycyjnej - październik 2021 r.

23.09.2021

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na szkolenia w formule tradycyjnej, realizowane w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Za nami już trzecie szkolenie z cyklu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

21.09.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”, w którym wzięło udział 13 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie odbyło się w terminie 15 - 17 września 2021 r. w Hotelu Baranowski w Słubicach.

Realizatorem usługi szkoleniowej jest Artur Cienkosz – Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier, Acrentalcars z siedzibą w Krakowie. Szkolenie prowadził Adam Grochoła - prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Słubicach, od 2012 r. prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w jednostkach pomocy społecznej na terenie całej Polski, współpracuje regularnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", od 2017 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 2020 r. prowadzi zajęcia w ramach Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest autorem publikacji pt. „Przemoc wobec osób starszych i z niepełnosprawnościami – zagadnienia prawne” opublikowanej w dwumiesięczniku „Niebieska Linia”.

Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnim – czwartym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 22 – 24 września!

OFERTA STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GORZOWIE WLKP.

09.09.2021

W dniu 02 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn.: „Seniorzy sami dla siebie” - o dotację w wysokości 9.900 zł.

Projekt pn. Własna firma- start dla młodych

09.09.2021

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło realizuje projekt pn. Własna firma- start dla młodych , adresowany do ludzi młodych z terenu województwa lubuskiego, którzy chcą założyć działalność gospodarczą.

Poniżej link do strony internetowej z informacjami na temat projektu:

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,680,wlasna-firma-start-dla-mlodych.html 

Po rocznej przerwie wracają obchody XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora

08.09.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach od 11 do 16 października 2021 r. na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XXII Lubuski Tydzień Seniora - pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak Marszałek Województwa Lubuskiego.

Inauguracja Lubuskiego Tygodnia Seniora rozpocznie się 12 października br. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego UMWL w Zielonej Górze uroczystym wręczeniem aktów powołania członkom Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów II kadencji. Wykład pn. ,,Dary Natury” wygłosi pan Andrzej Nowacki, swoją obecnością inaugurację wzbogaci wokalistka Eleni, która wystąpi wraz z zespołem.

Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zostanie opublikowany program lokalnych działań organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w ramach obchodów XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora. Ze względu na sytuację epidemiczną niektóre z wydarzeń w ramach XXII LTS zostały już zorganizowane, inne mogą odbyć się w terminach niepokrywających się z powyższym. Jednakże wszystkie wydarzenia lokalne, które zostaną przez Państwa zaplanowane w ramach obchodów tegorocznego tygodnia seniora, znajdą się w programie działań.

Uprzejmie prosimy zatem jednostki i organizacje działające na terenie województwa lubuskiego o nadsyłanie do 24 września 2021 r. na adres mailowy: sekretariat@rops.lubuskie.pl  informacji o własnych planowanych inicjatywach ,  które mają się odbyć w ramach obchodów XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora na poniższych załącznikach:

- Karta zgłoszenia uczestnictwa zał. 1 (jst);

- Karta zgłoszenia uczestnictwa zał. 2 (ngo).

Zgłoszony uczestnik może zapoznać się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych – zał. 3.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz upowszechnianie informacji na Państwa terenie.

Wypełnione dokumenty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl .

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 68 323 18 88 oraz 68 323 18 85.

Z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną i znacznie ograniczoną liczbę uczestników mogących brać udział w wydarzeniach zbiorowych, zgłoszenie uczestnictwa nie będzie jednoznaczne z możliwością wzięcia udziału w inauguracji. Z pewnością jednak wszyscy uczestnicy zaproszeni na naszą uroczystość zostaną o tym powiadomieni telefonicznie do 5 października br.

Ostatnie posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów I Kadencji

08.09.2021

7 września 2021 roku odbyło się posiedzenie członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Przebieg spotkania miał wyjątkowy charakter. Na zaproszenie Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pana Jakuba Piosika gościliśmy delegację Forum Seniorów Województwa Opolskiego działającą przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. W trakcie obrad obie strony wymieniły się doświadczeniami. Pan Jakub Piosik przedstawił główne zadania i przedsięwzięcia realizowane przez ROPS i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na rzecz seniorów. Pani Urszula Chudak, jako Przewodnicząca Rady, omówiła inicjatywy podejmowane przez członków Rady w trakcie 5-letniej kadencji. Z kolei Przewodnicząca Forum Seniorów Pani Leokadia Kubalańca szczegółowo przedstawiła zakres zadań, jakimi zajmują się jego przedstawiciele. Pytań nie było końca. Wszyscy zebrani uznali spotkanie za owocne. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Informacja o zakończeniu naboru na szkolenie pn. ,,Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy ”

03.09.2021

Informujemy o zakończeniu rekrutacji na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. ,,Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”, które odbędzie się 15 – 17 września br. - z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu decydowała kolejność zgłoszeń.

Każdy z zakwalifikowanych uczestników został poinformowany indywidualnie. Na liście rezerwowej ww. szkolenia zapisana została 1 osoba, która niezwłocznie zostanie poinformowana o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu – w przypadku zwolnienia miejsc.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą szkoleniową.

Piknik z Ekonomią Społeczną

02.09.2021

W niedzielę 29 sierpnia 2021r. odbył się Piknik z Ekonomią Społeczną pt.:"Pożegnanie lata”, który miał na celu zaprezentowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej z naszego województwa. Wśród wystawców pojawiły się Lubuskie Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Każdy z wystawców miał przygotowane ciekawe zajęcia, zarówno dla najmłodszych mieszkańców, jak i tych nieco starszych.

Na pikniku można było skorzystać z warsztatów artystycznych, kulinarnych oraz wziąć udział w Grze Terenowej, której byliśmy organizatorem. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem Gry, za co serdecznie dziękujemy.

Informacja o zakończeniu naboru na szkolenie pn. ,,Przemoc wobec dziecka”

01.09.2021

Informujemy o zakończeniu rekrutacji na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. ,,Przemoc wobec dziecka”, które odbędzie się 22 – 24 września br. - z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu decydowała kolejność zgłoszeń.

Każdy z zakwalifikowanych uczestników został poinformowany indywidualnie. Na liście rezerwowej ww. szkolenia zapisanych zostało 7 osób, które niezwłocznie zostaną poinformowane o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu – w przypadku zwolnienia miejsc.

Dziękujemy za duże zainteresowanie naszą ofertą szkoleniową.

Wrzesień
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia