Top menu

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT – ŚRODKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

17.07.2019

16.07.2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, na realizację zadań publicznych na terenie województwa Lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem
i Zespołem Aspergera zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2019r. poz. 688)
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazano kwotę – 700.000,00 zł.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

17.07.2019

I otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych  w roku 2019  na terenie województwa lubuskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych – prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Gubin i Mieście Gorzów Wielkopolski w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność

Zapraszamy do przedstawienia oszacowania kosztów wykonania materiałów promocyjnych – promujących Lubuską Kartę Seniora

16.07.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania materiałów promocyjnych – promujących Lubuską Kartę Seniora.

Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Łokietka 35/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski

15.07.2019

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego pn.:"Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Łokietka 35/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski"znajduje się na stronie http://bip.rops.lubuskie.pl/

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

12.07.2019

na stanowisko   psychologa wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze wpłynęła 1 oferta pracy. Złożona oferta nie spełniała wymogów formalnych.

Nabór na stanowisko kancelarii i sekretariatu

12.07.2019

ROPS.XI.110.3.24.2019        

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko   d o  spraw  kancelarii  i sekretariatu

1.  Wymiar czasu pracy: pełny etat

2.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

3.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

 

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym  stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,

4)  posiadanie wykształcenia wyższego,

5)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

  b) wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie wyższe,

2)  co najmniej 2 letni staż pracy,

3)  wiedza z zakresu struktury województwa lubuskiego,

4)  wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,

5)  zaangażowanie w wykonywaną pracę,

6)  umiejętność obsługi programów komputerowych, mediów społecznościowych,

7)  umiejętność organizacji pracy własnej,

8)  umiejętność raportowania i wnioskowania,

9)  znajomość tematyki i zakresu zadań przewidzianych do realizacji przez Regionalny Ośrodek 

  Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

10)  znajomość przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  (Dz. U. z 2019 r. poz.512).

c) wymagania dodatkowe:

1)  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność,  staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu.

Nabór na stanowisko psychologa

12.07.2019

ROPS.XI.110.3.23.2019 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

1. Stanowisko : psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

2.  Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Miejsce świadczenia pracy:

  Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 50f, 66-400 Gorzów Wlkp.

5.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  posiadanie wykształcenia wyższego,

5) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1)  tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny na kierunku psychologia, albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,

2)  co najmniej roczne udokumentowane zatrudnienie w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

3)  kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
 w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

4)  wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

c) wymagania dodatkowe:

1)  prawo jazdy kat. B.

2)  dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,

3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność,  staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu.

Lipiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia