Top menu

Strategia i programy polityki społecznej

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 jest ważnym elementem polityki regionalnej, uwzględniającej zapisy dokumentów krajowych oraz zasady europejskiej polityki regionalnej, mające wpływ na politykę społeczną województwa lubuskiego. Dokument został przyjęty w dniu 24 marca br. przez Sejmik Województwa Lubuskiego.

Podstawą formułowania Strategii jest Diagnoza społeczna (stanowiąca załącznik do Strategii), w której zdefiniowano problemy społeczne i ich przyczyny oraz określiła grupy  społeczne zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. W diagnozie przedstawiono również znaczenie środków unijnych oraz środków rządowych, a także zasoby  infrastruktury społecznej służące zaspokajaniu potrzeb społecznych w zakresie rozwiązywania  problemów społecznych oraz reintegracji społecznej.

Do głównych problemów społecznych można zaliczyć: starzenie się populacji (systematyczny wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym, zmniejszenie dzietności, odpływ ludzi młodych), zmiana modelu rodziny , (odkładanie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego, zmniejszenie dzietności), bezrobocie (utrzymywanie się wysokiego poziomu bezrobocia strukturalnego, bezrobocie młodzieży kształconej niezgodnie z potrzebami rynku pracy, bezrobocie kobiet z powodu mniejszych szans na rynku pracy), ubóstwo.

Priorytetami polityki społecznej województwa lubuskiego w świetle Strategii są:

1. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży

 • Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji, w tym szczególnie opiekuńczo-wychowawczej oraz zapewnianie dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich pomocy socjalnej.
 • Zwiększanie dostępu do różnych form edukacji, dóbr kultury, kultury fizycznej.
 • Zapewnianie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostępu do edukacji i rehabilitacji.
 • Promocja zdrowia.

2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin oraz ich integracja ze społeczeństwem

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez zatrudnianie i likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się.
 • Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz ich integracja ze społeczeństwem.

3. Doskonalenie systemu wsparcia społecznego

 • Wspieranie samorządów lokalnych w zapewnieniu usług środowiskowych oraz instytucjonalnych.
 • Doskonalenie kompetencji zawodowych służb społecznych.

4. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 • Rozwijanie współpracy z podmiotami III sektora.
 • Promowanie aktywności obywatelskiej.
 • Zapobieganie dyskryminacji, ksenofobii, rasizmowi i związanej z nimi nietolerancji.
Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia