Top menu

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych

26.03.2019

1.  Wymiar czasu pracy: pełny etat

2.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

3.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) posiadanie wykształcenia wyższego,

5) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

26.03.2019

1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

2.  Wymiar czasu pracy: 1 etat

3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Miejsce świadczenia pracy:

  Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 50f, 66-400 Gorzów Wlkp.

5.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  posiadanie wykształcenia wyższego,

5)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychologa wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

26.03.2019

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz U. z 2018r. poz. 1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Spotkania informacyjne dla osób młodych zainteresowanych wzięciem udziału w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

26.03.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza osoby młode na spotkania informacyjne, które odbędą się w Zielonej Górze - 10 kwietnia oraz w Gorzowie Wielkopolskim - 11 kwietnia br.

Uczestnicy spotkania zapoznają się z projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie w projektach dopasowane jest do każdego uczestnika indywidualnie. Udział w nich pozwoli na diagnozę potrzeb i możliwości młodego człowieka i opracowanie dalszego planu działania. Formy pomocy to między innymi  szkolenia pozwalające na zdobycie kwalifikacji, staże u pracodawcy, wsparcie mentora i pośrednika pracy. Osoby z niepełnosprawnościami mają zapewnione wszelkie udogodnienia. Podczas szkoleń i staży uczestnicy otrzymują stypendium. Udział w projektach jest bezpłatny.

Nowy formularz OZPS oraz szkolenie z jego wykorzystania

19.03.2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych realizuje projekt PO WER pn. "Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego".

W ramach projektu powstał nowy formularz oceny zasobów pomocy społecznej, dokument pod tytułem "OZPS 2018" jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/narzedzie-agregowania-i-monitorowania-danych-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego  

Jednym z zadań projektu jest przeszkolenie użytkowników z poziomu gmin i powiatu za sposobu wypełniania i korzystania z nowego narzędzia. Bezpłatne, dwudniowe szkolenia odbędą się w warszawie w II kwartale 2019 r. 

Lipiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia