Top menu

AKTUALNOŚCI

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

11.04.2017

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

1. Stanowisko: Inspektor
2. Charakter stanowiska: stanowisko do spraw promocji polityki społecznej
3. Wymiar czasu pracy : 1 etat

SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICIELI ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH Z TERENU WOJEWÓDTWA LUBUSKIEGO PN. „SUPERWIZJA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY”

10.04.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że organizuje trzydniowe szkolenie metodą seminaryjno – warsztatową dla 20 uczestników – członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych z województwa lubuskiego pn. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy”. Szkolenie odbędzie się w terminie 15-17 maja br. w Motelu 118 przy Al. Zjednoczenia 118 w Zielonej Górze.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

07.04.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

04.04.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:
 1.  Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej.
Charakter stanowiska: Specjalista  ds. ekonomii społecznej  w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo

07.04.2017

Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na:

a) zakup protez

b) zakup sprzętu rehabilitacyjnego

c) turnusy rehabilitacyjne

d) pomoc psychologiczną

e) pomoc prawną

f) specjalistyczne konsultacje medyczne.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

04.04.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowej zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze”.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

20.03.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z poźn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przygotowania na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, informacji dotyczącej realizacji działań podejmowanych w danym roku wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ROKU 2017

28.03.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 28 marca 2017 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich

27.03.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 – ust. 4, art. 16-16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku” przyjętego uchwałą nr XXV/352/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 r. pozycja 2305)  podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich, któremu zleca się obsługę projektu i dokonanie wyboru ofert.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

23.03.2017

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 3/4  etatu w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Wrzesień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia