Top menu

AKTUALNOŚCI

Oferta Małego grantu

20.11.2020

OFERTA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE - POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII ODDZIAŁU TERENOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Uprzejmie informujemy, że 13 listopada 2020 roku, do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Zielonej Górze wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) złożona przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze na zadanie pn.: „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, o dotację w wysokości 6.500 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie obejmuje realizację dwóch przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania narkomanii: pierwsze o wymiarze profilaktycznym i edukacyjno-informacyjnym oraz drugie dotyczące wsparcia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych. Pierwsze działanie polegać będzie na modernizacji strony internetowej Oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze - Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „LOPiT” w Zielonej Górze, którą Oferent zamierza w ramach realizacji zadania poszerzyć o informacje dotyczące sytemu leczenia i sieci placówek na obszarze województwa lubuskiego. Informator ten ma obejmować placówki stacjonarne i większość ambulatoryjnych. Ponadto na stronie znajdą się wiadomości na temat aktualnie realizowanych programów profilaktycznych i leczniczych, kontakty z poradniami internetowymi i telefonami zaufania, ogólnopolskimi akcjami profilaktycznymi, innymi stronami internetowymi realizowanymi również przy wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Druga części zadania dotyczy wsparcia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych – pacjentów placówki prowadzonej przez Oferenta. W ramach zadania pacjenci zostaną m. in. poddani pogłębionej diagnozie psychologicznej przy użyciu autoryzowanych testów psychologicznych, zakupionych w ramach zadania, w szczególności dla mieszkańców powiatów: zielonogórskiego, krośnieńskiego, nowosolskiego, żarskiego i Miasta Zielona Góra. Informujemy, że 18 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 6.500 zł.

WARSZTATY "BUDOWANIE SILNEGO I ZAANGAŻOWANEGO ZESPOŁU" ORAZ "DELEGOWANIE ZADAŃ"

19.11.2020

Zapraszamy wszystkich pracujących społecznie i zawodowo w obszarze ekonomii społecznej na dwa warsztaty online:

„Budowanie silnego i zaangażowanego zespołu”  - 27.11.2020, godz.12.30-16.30 oraz „Delegowanie zadań”   - 01.12.2020, godz. 12.30-16.30. Będziemy też rozmawiać o organizacji pracy zdalnej przy wykorzystaniu darmowych lub niskopłatnych narzędzi.

Oba warsztaty poprowadzi trener Akademii Liderów Lokalnych, Damian Dec. Zapraszamy do rejestracji poprzez link http://www.es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie Spieszcie się, ilość miejsc ograniczona!  

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

19.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup, dostarczenie oraz wniesienie 38 szt. ozonatorów wraz  z materiałem eksploatacyjnym  w związku z COVID-19  na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego. 

UWAGA! Nabór wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej lub społecznej

17.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przypomina, że do  30 listopada  2020 roku można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych . Dofinansowanie dotyczy robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych i może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót. Więcej informacji oraz wzór wniosku TUTAJ

Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym

13.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze oraz Ośrodek Adopcyjny w  Gorzowie Wielkopolskim, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  Zakup, dostarczenie, wniesienie oraz montaż  mebli  dla  Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. oraz  Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze .

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze TUTAJ

Nowy Partner w programie Lubuska Karta Dużej Rodziny

09.11.2020

Z przyjemnością informujemy, że do Programu Lubuska Karta Dużej Rodziny przystąpiła kwiaciarnia "Laflora", zajmująca się dostawą kwiatów na terenie całej Polski. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Lubuska Karta Dużej Rodziny".

Zakończono cykl szkoleń z przeciwdziałania przemocy w rodzinie

04.11.2020

W dniach 14 – 16 października 2020 r. odbyło się ostatnie, czwarte szkolenie z cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE : przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES pt. „Budowanie silnego i zaangażowanego zespołu” oraz „Delegowanie zadań” z uwzględnieniem w obu tematach zagadnień związanych z organizacją pracy zdalnej.

04.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej,

zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES pt. „Budowanie silnego i zaangażowanego zespołu” oraz „Delegowanie zadań” z uwzględnieniem w obu tematach zagadnień związanych z organizacją pracy zdalnej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ WNIESIENIE SPRZĘTU W ZWIĄZKU Z COVID-19 NA POTRZEBY INSTYTUCJI POMOCOWYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

02.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w związku z art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1845) zaprasza do składania ofert na  zakup, dostarczenie oraz wniesienie  sprzętu  w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego  

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze TUTAJ

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia na zakup artykułów biurowych oraz środków do dezynfekcji

30.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny zaprasza do składania wyceny na zakup artykułów biurowych oraz środków do dezynfekcji zgodnie z załącznikiem nr. 1. Wycenę  prosimy nadsyłać w terminie do 04.11.2020 do godz. 12.00 na adres mailowy l.krzyskow@rops.lubuskie.pl . W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Ośrodka Adopcyjnego Panem Łukaszem Krzyśków tel. 68 323 19 29.

Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia