Top menu

AKTUALNOŚCI

Bezpłatne porady prawno-socjalne w ramach projektu pn.: „Azymut Samodzielność”.

13.08.2019

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych konsultacji prawno-socjalnych w ramach  projektu pn.: „Azymut Samodzielność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w woj. pomorskim

09.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej w woj. pomorskim . Wizyta dla 20 osób zaplanowana jest w dniach 3-4 październik br.

Wizyta dedykowana jest w szczególności pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej z woj. lubuskiego

UDZIAŁ W WIZYCIE JEST BEZPŁATNY.

Więcej szczegółów oraz zasady rekrutacji pod linkiem: http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Zapraszamy-na-Pomorze-Rekrutacja-na-wizyte-studyjna-rozpoczeta!

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. wykonania materiałów promocyjnych – promujących Lubuską Kartę Seniora

08.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem procedury wyłonienia wykonawcy, do zapytania ofertowego z dnia 31 lipca 2019 r., dotyczącego wykonania materiałów promocyjnych – promujących Lubuską Kartę Seniora informuje, że wybrana została oferta firmy Studio siedem - Zółtowski Grzegorz, ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

08.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów za świadczenie usługi doradcy i prowadzenia spotkań, w związku z   realizacją projektu partnerskiego pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna”,  nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulacj ę kosztów, z podaniem ceny netto za godzinę, oraz ceny brutto za godzinę, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu oszacowania – załącznik nr 2 .

III. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 12.08.2019r ., do godz. 12:00 na adres e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

IV. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

Zaproszenie do oszacowania

06.08.2019

Oszacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Otwórz się na pomoc” na Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie 2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą warsztatowo – ćwiczeniową pn.:

13.08.2019

A) „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwość pomocy”,
B) „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”,

Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej już dostępny!

02.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że dostępna jest już nasza najnowsza publikacja pn.: „Lubuska ekonomia społeczna. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej”.
W Katalogu zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z woj. lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą  usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne.
Więcej informacji o publikacji oraz publikacja w wersji elektronicznej dostępna pod linkiem KLIKNIJ TUTAJ

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych

31.07.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych – promujących Lubuską Kartę Seniora. Szczegółowe warunki oraz opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku.

Ofertę na wykonanie materiałów promocyjnych proszę przesłać do dnia  5 sierpnia 2019 r. 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko do spraw kancelarii i sekretariatu

30.07.2019

  Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko do spraw kancelarii i sekretariatu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Anna Sygutowska zam. w Kaczenicach.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

30.07.2019

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. została wybrana Pani Jowita Marzec zam. w Gorzowie Wielkopolskim.

Październik
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia