Top menu

AKTUALNOŚCI

Informacja o zakończeniu naboru na szkolenie pn. ,,Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy ”

03.09.2021

Informujemy o zakończeniu rekrutacji na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. ,,Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”, które odbędzie się 15 – 17 września br. - z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu decydowała kolejność zgłoszeń.

Każdy z zakwalifikowanych uczestników został poinformowany indywidualnie. Na liście rezerwowej ww. szkolenia zapisana została 1 osoba, która niezwłocznie zostanie poinformowana o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu – w przypadku zwolnienia miejsc.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą szkoleniową.

Piknik z Ekonomią Społeczną

02.09.2021

W niedzielę 29 sierpnia 2021r. odbył się Piknik z Ekonomią Społeczną pt.:"Pożegnanie lata”, który miał na celu zaprezentowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej z naszego województwa. Wśród wystawców pojawiły się Lubuskie Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Każdy z wystawców miał przygotowane ciekawe zajęcia, zarówno dla najmłodszych mieszkańców, jak i tych nieco starszych.

Na pikniku można było skorzystać z warsztatów artystycznych, kulinarnych oraz wziąć udział w Grze Terenowej, której byliśmy organizatorem. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem Gry, za co serdecznie dziękujemy.

Informacja o zakończeniu naboru na szkolenie pn. ,,Przemoc wobec dziecka”

01.09.2021

Informujemy o zakończeniu rekrutacji na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. ,,Przemoc wobec dziecka”, które odbędzie się 22 – 24 września br. - z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu decydowała kolejność zgłoszeń.

Każdy z zakwalifikowanych uczestników został poinformowany indywidualnie. Na liście rezerwowej ww. szkolenia zapisanych zostało 7 osób, które niezwłocznie zostaną poinformowane o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu – w przypadku zwolnienia miejsc.

Dziękujemy za duże zainteresowanie naszą ofertą szkoleniową.

Zakończyło się drugie szkolenie z cyklu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

30.08.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie”, w którym wzięło udział 20 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie odbyło się w terminie 25 - 27 sierpnia 2021 r. w Hotelu Baranowski w Słubicach.

Realizatorem usługi szkoleniowej jest Artur Cienkosz – Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier, Acrentalcars z siedzibą w Krakowie. Szkolenie prowadził Jacek Popów - trener, pedagog resocjalizacyjny, penitencjarysta, specjalista w obszarze pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, interwent systemowy w rodzinie, interwent kryzysowy, posiadający bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy, zachowań prospołecznych, asertywności, komunikacji interpersonalnej, uzależnień, pracy ze sprawcą przemocy. 

Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
 w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych naszych szkoleniach!

My tam byliśmy – Piknik Zdrowia w Kostrzynie nad Odrą 22.08.2021 r.

26.08.2021

Trzy Wydziały reprezentowały ROPS na wspomnianym Pikniku. Wydział d/s Osób Niepełnosprawnych przeprowadził loterię. Losy były darmowe, a wśród fantów m. in. powerbanki, pendrivy, parasolki, zestawy śrubokrętów i wiele innych gadżetów. Z kolei Wydział Polityki Społecznej postawił na quiz z nagrodami z dziedziny przeciwdziałania narkomanii. Jak się okazało, niektóre pytania sprawiały dorosłym uczestnikom trudności, natomiast zaskoczeniem były duża wiedza młodzieży z zakresu profilaktyki. Uczestnicy otrzymywali nagrody w postaci plecaków, ekologicznych toreb, kalendarzy, długopisów, bidonów i innych gadżetów. Stoisko Ośrodka Adopcyjnego również cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych. Rodzina adopcyjna, która w zeszłym roku przysposobiła dziecko podzieliła się swoimi doświadczeniami rodzicielskimi. Rozmowy podejmowali również potencjalni rodzice adopcyjni. Były animacje dla dzieci, gry i zabawy ruchowe z nagrodami a rodziny chętnie wykonywały prace manualne. Jednym słowem bardzo udana plenerowa impreza, bo pogoda i uczestnicy dopisali. Do następnego roku !

Zapraszamy na szkolenia w formule tradycyjnej - wrzesień 2021 r.

25.08.2021

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na szkolenia w formule tradycyjnej, realizowane w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

23.08.2021

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Przemoc wobec dziecka" , obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

 • Diagnoza sytuacji dziecka/dzieci doświadczającego przemocy w rodzinie;
 • Obraz psychologiczny dziecka doznającego przemocy
 • Dziecko jako świadek przemocy w rodzinie;
 • Możliwości pomocy dziecku krzywdzonemu;
 • Metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez osoby najbliższe;
 • Procedury zabezpieczenia dziecka;
 • Postępowanie z rodzicami i innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dzieci;
 • Reprezentacja dziecka w procedurze Niebieskiej Karty;
 • Monitorowanie sytuacji dziecka dotkniętego przemocą w rodzinie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 22 – 24 września 2021 roku w RESTAURACJA HOTEL BARANOWSKI Tadeusz Baranowski, ul. Transportowa 4c 69-100 Słubice. Maksymalna liczba uczestników  szkolenia – 20 osób. Harmonogram szkolenia znajdą Państwo w załączniku .

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.), ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty (nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.)  instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji  pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony z terenu województwa lubuskiego.

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu do 10 września br . za pomocą formularza online, który znajduje się TUTAJ

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Delegujący pokrywa koszty podróży.

Szczegółowych informacji udzielają: Anna Sygutowska Kierownik Wydziału Polityki Społecznej
 oraz Magdalena Bugaj Inspektor Wydziału Polityki Społecznej pod nr tel. 68 3231888.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania (przekroczonej ilości wolnych miejsc) zastrzegamy sobie prawo do zakwalifikowania na szkolenie maksymalnie dwóch osób
 z jednego zakładu pracy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

23.08.2021

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. ,, Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy” ,  obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

 • Omówienie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Omówienie przestępstw przeciwko rodzinie i opiece popełnianych z użyciem przemocy, uregulowanych w Kodeksie karnym;
 • Omówienie kar możliwych do orzeczenia wobec sprawców przemocy domowej na gruncie Kodeksu karnego;
 • Omówienie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Formy pomocy udzielanej osobie dotkniętej przemocą - podstawy prawa medycznego, zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobie doznającej przemocy oraz dokumentowania doznanych w wyniku przemocy obrażeń ciała.
 • Zasada dokumentacji wszelkich działań w toku procedury „NK” - § 10 Rozporządzenia;
 • Omówienie art. 9c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Prawne możliwości zobowiązania do opuszczenia przez sprawcę przemocy domowej lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
 • Aspekty prawne postępowania dotyczącego pomocy dziecku dotkniętemu przemocą w rodzinie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 15 – 17 września 2021 roku w RESTAURACJA HOTEL BARANOWSKI Tadeusz Baranowski, ul. Transportowa 4c 69-100 Słubice. Maksymalna liczba uczestników  szkolenia – 20 osób. Harmonogram szkolenia znajdą Państwo w załączniku .

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.), ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty (nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.)  instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji  pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony z terenu województwa lubuskiego.

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu do 3 września br . za pomocą formularza online, który znajduje się TUTAJ

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Delegujący pokrywa koszty podróży.

Szczegółowych informacji udzielają: Anna Sygutowska Kierownik Wydziału Polityki Społecznej
 oraz Magdalena Bugaj Inspektor Wydziału Polityki Społecznej pod nr tel. 68 3231888.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania (przekroczonej ilości wolnych miejsc) zastrzegamy sobie prawo do zakwalifikowania na szkolenie maksymalnie dwóch osób
 z jednego zakładu pracy.

Powołujemy Lubuską Społeczną Radę Seniorów II kadencji

23.08.2021

Na podstawie uchwały nr 121/1570/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów oraz przyjęcia statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania, zmienionej uchwałą nr 19/284/19 z dnia 26 lutego 2019 roku oraz uchwałą nr 119/1611/20 z dnia 14 lipca 2020 roku,  ogłasza się nabór kandydatów na członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów II Kadencji.

Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Lubuskiego.   

Kandydatem na członka Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów może być osoba, która jest zameldowana na terenie województwa lubuskiego, nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i uczestniczy w pracach podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej.

Członkowie Rady powoływani będą przez Marszałka Województwa Lubuskiego w drodze zarządzenia. Kadencja Rady  będzie wynosiła 5 lat licząc od dnia powołania.

Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie i dieta. Przysługuje natomiast zwrot kosztów podróży w związku z ich udziałem w spotkaniach Rady.

Zgłoszenia kandydatury należy dokonać składając lub wysyłając wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy kandydata do Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (tj. do dnia 13.09.2021 ) na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy  ul. Ignacego Mościckiego 6,  66-400 Gorzów Wlkp. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze”.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pod nr tel. 068 32 31 885,  068 32 31 888 oraz na adres poczty elektronicznej sekretariat@rops.lubuskie.pl .

Listopad
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia