Top menu

AKTUALNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE

24.08.2020

ROPS.III.P.510.50.2020   

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla pracowników poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu pn. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla pracowników poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

21.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze, , uprzejmie prosi o dokonanie wyceny materiałów biurowych oraz środków do dezynfekcji zgodnie z zał. nr 1, w terminie do 24.08.2020 r. do godz. 9.00. W cenę materiałów proszę wliczyć koszt dostarczenia ich do siedziby ROPS w Zielonej Górze.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

13.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.:„Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy”:

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

18.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej dla grupy 33  osób podczas dwóch dwudniowych spotkań. W związku ze zmianą kryteriów określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ponownie zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji.

Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczącego zadania pn.:

13.08.2020

„Przygotowanie i przeprowadzenie czterech usług szkoleniowych metodą interaktywno-warsztatową dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, finansowanego ze środków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Bezpieczne WTZ - nabór wniosków

12.08.2020

Od 11 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

11.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi pn. Prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla pracowników poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , projekt „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”

I. Wstępną kalkulację kosztów, z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunku – załącznik nr 2 .

II.  Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 17.08.2020 r., do godz. 12:00 na adres e-mail: w.gornicka@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

III. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Os priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne.

IV. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

W piątek urząd nieczynny

11.08.2020

W piątek, 14 sierpnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej będzie nieczynny, w zamian za święto przypadające 15 sierpnia (sobota).

Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VI)

10.08.2020

Załączamy treść informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach opisującą realizowany projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VI)” , celem zapewnienia możliwości skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 w RPO.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

10.08.2020

Załączamy treść pisma Wojewody Lubuskiego o uruchomieniu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021,

Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia