Top menu

AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW PRACY EKSPERTA Z OBSZARU DS. PRACY Z RODZINĄ W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

04.09.2019

W związku z realizacją projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna,nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do oszacowania  kosztów świadczenia usług eksperckich w projekcie.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie w dn. 9 -11 września 2019 r.

04.09.2019

Lista uczestników szkolenia metodą warsztatowo – ćwiczeniową pn.: „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych” 9 - 11 września 2019 r. Hotel Bukowy Dworek Geovita, Gronów 23, 66-200 Łagów

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

06.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”:

  • Koordynacja podejmowanych interdyscyplinarnie działań;
  • Uprawnienia, kompetencje, zadania poszczególnych służb;
  • Praca zespołów interdyscyplinarnych;
  • Powoływanie i metodyka pracy grupy roboczej;
  • Czynniki wpływające na podniesienie skuteczności pomocy dla osób doznających przemocy;
  • Metody interwencji w przypadku przemocy w rodzinie stosowanej wobec osób starszych i niepełnosprawnych, problemy i trudności związane z prowadzeniem ww. interwencji.

Zaproszenie do składania ofert

26.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej metodą warsztatowo – ćwiczeniową dla 40 uczestników realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dwa trzydniowe szkolenia, każdy blok tematyczny w wymiarze 24 godziny, po 20 uczestników), z terenu województwa lubuskiego, pn.:

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert

22.08.2019

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych  w roku 2019  na terenie województwa lubuskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Gubin i Mieście Gorzów Wielkopolski w ramach projektu  pn. Azymut – Samodzielność

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.

13.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bezpłatne porady prawno-socjalne w ramach projektu pn.: „Azymut Samodzielność”.

13.08.2019

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych konsultacji prawno-socjalnych w ramach  projektu pn.: „Azymut Samodzielność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w woj. pomorskim

09.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej w woj. pomorskim . Wizyta dla 20 osób zaplanowana jest w dniach 3-4 październik br.

Wizyta dedykowana jest w szczególności pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej z woj. lubuskiego

UDZIAŁ W WIZYCIE JEST BEZPŁATNY.

Więcej szczegółów oraz zasady rekrutacji pod linkiem: http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Zapraszamy-na-Pomorze-Rekrutacja-na-wizyte-studyjna-rozpoczeta!

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. wykonania materiałów promocyjnych – promujących Lubuską Kartę Seniora

08.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem procedury wyłonienia wykonawcy, do zapytania ofertowego z dnia 31 lipca 2019 r., dotyczącego wykonania materiałów promocyjnych – promujących Lubuską Kartę Seniora informuje, że wybrana została oferta firmy Studio siedem - Zółtowski Grzegorz, ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

08.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów za świadczenie usługi doradcy i prowadzenia spotkań, w związku z   realizacją projektu partnerskiego pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna”,  nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulacj ę kosztów, z podaniem ceny netto za godzinę, oraz ceny brutto za godzinę, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu oszacowania – załącznik nr 2 .

III. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 12.08.2019r ., do godz. 12:00 na adres e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

IV. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

Grudzień
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia