Top menu

AKTUALNOŚCI

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

30.04.2019

1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

2.  Wymiar czasu pracy: 1 etat

3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Miejsce świadczenia pracy:

  Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 50f, 66-400 Gorzów Wlkp.

5.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  posiadanie wykształcenia wyższego,

5)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1)  tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny na kierunku psychologia, albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,

2)  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

3)  kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

4)  wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

c) wymagania dodatkowe:

1)  prawo jazdy kat. B.

2)  dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,

3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność,  staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu.

6. Szczegółowe zadania na stanowisku:

1)  przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci zgłaszanych do przysposobienia w miejscu ich pobytu w pieczy zastępczej oraz kandydatów do przysposobienia dziecka,

2)  sporządzanie opinii psychologicznych,

3)  przeprowadzanie innych badań diagnostycznych z kandydatami na rodziny adopcyjne i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,

4)  kwalifikowanie kandydatów do przysposobienia dziecka oraz dzieci do przysposobienia,

5)  udział w procedurze adopcyjnej dziecka,

6)  sporządzanie opinii psychologicznej na zlecenie sądu w sprawach o przysposobienie dziecka,

7) wspieranie osób, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

8) pomoc psychologiczna rodzinom naturalnym dzieci, które zostały zgłoszone do przysposobienia, kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

7. Warunki pracy:

Praca na stanowisku psychologa wiąże się z wyjazdami w teren.

8. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV – Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

2)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do  czynności prawnych,

4) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5)  oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona;

6)  oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;

7)  kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

8)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,  zaświadczenia o zatrudnieniu),

9)  kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.),

10)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.,

11)  klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do informacji o naborze).

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem .

9.  Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.05.2019r.  w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko psychologa” :

a)  osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp., w godzinach: pon. 8.00 -18.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30,

b)  lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra  

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W sprawie naboru, informacji udziela telefonicznie Magdalena Białowąs pod nr tel.: 95 7 39-03-87.

Zielona Góra, 30.04.2019r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

26.04.2019

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz U. z 2018r. poz. 1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne prowadzone w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych

25.04.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Kompleksowa usługa edukacyjna w zakresie organizacji i przeprowadzenia dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa edukacyjna w zakresie organizacji i przeprowadzenia dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w podziale na części:

Część A. Przedmiotem zamówienia jest: usługa edukacyjna, polegająca na organizacji i przeprowadzeniu dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej, w tym zielonych gospodarstw opiekuńczych w woj. kujawsko-pomorskim.

Część B . Przedmiotem zamówienia jest: usługa edukacyjna, polegająca na organizacji i przeprowadzeniu dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w woj. pomorskim, w tym w gminie Puck.

Oferty  należy  składać do dnia 06 maja 2019 r. godz. 1330   w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – pok. nr 10

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie: http://bip.rops.lubuskie.pl/

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych

25.04.2019

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko Kierownika Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze został wybrany Pan Mirosław Olejniczak.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko Kierownika Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze oferty pracy złożyło 4 kandydatów. Wymagania formalne spełniło 4 kandydatów, których zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowę kwalifikacyjną zgłosiło się 3 kandydatów.

Największą wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem wykazał się Pan Mirosław Olejniczak zam. Nowa Sól.

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

25.04.2019

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać na wzorze będącym załącznikiem do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.rops.lubuskie.pl/44/159/

Skrócony czas pracy 19.04.2019 r.

18.04.2019

Zgodnie z zarządzeniem nr 7/2019 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2019 r. uprzejmie informujemy, że dnia 19 kwietnia 2019 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej będzie czynny do godziny 13.00.

Nabór do programu Pajacyk na WAKACJE 2019 r.

17.04.2019

Szanowni Państwo,
w imieniu Polskiej Akcji Humanitarnej zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2019 r. w ramach programu Pajacyk. Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019r.
O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia
Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/
W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl
Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.
Fundacja skontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania wakacyjnego drogą telefoniczną lub mailową.
Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 30 maja 2019 roku.

Zachęcamy do składania wniosków.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej - informacja w sprawie szkoleń

17.04.2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie – Departament Pomocy i Integracji Społecznej – za naszym pośrednictwem - informuje, że w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych realizuje projekt PO WER pn.”Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego”. Jednym  z zadań projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z wykorzystania ww. narzędzia. Bezpłatne, dwudniowe szkolenia dla 1 – 2 osób z każdej instytucji będą odbywać się w Warszawie, w terminie od 25.04.2019 r. do końca czerwca 2019 r. Informacja na temat szkolenia i rejestracja  znajduje się na stronie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zorganizowania 4 kompleksowych usług szkoleniowych

17.04.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem procedury wyłonienia wykonawcy, do zapytania ofertowego z dnia 5 kwietnia 2019 r., dotyczącego zorganizowania 4 kompleksowych usług szkoleniowych, informuje, że wybrana została oferta firmy Psychologiczne Centrum Szkoleniowo -Terapeutyczne ACCEPTUS, Iwona Urbańska, ul. Gościnna 5/25, 20-532 Lublin.

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia