Top menu

AKTUALNOŚCI

Nabór na stanowisko psychologa

12.07.2019

ROPS.XI.110.3.23.2019 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

1. Stanowisko : psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

2.  Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Miejsce świadczenia pracy:

  Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 50f, 66-400 Gorzów Wlkp.

5.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  posiadanie wykształcenia wyższego,

5) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1)  tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny na kierunku psychologia, albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,

2)  co najmniej roczne udokumentowane zatrudnienie w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

3)  kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
 w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

4)  wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

c) wymagania dodatkowe:

1)  prawo jazdy kat. B.

2)  dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,

3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność,  staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

12.07.2019

na stanowisko   psychologa wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze wpłynęła 1 oferta pracy. Złożona oferta nie spełniała wymogów formalnych.

Zaproszenie do oszacowania kosztów produkcji i zakupu czasu antenowego tj. spotu radiowego obejmującego swoim zasięgiem województwo lubuskie

08.07.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów produkcji i zakupu czasu antenowego tj. spotu radiowego obejmującego swoim zasięgiem województwo lubuskie  promującego Lubuską Kartę Seniora.

Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Różanej nr 22/1, 66-620 Gubin

08.07.2019

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego pn.:"Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Różanej nr 22/1, 66-620 Gubin" znajduje się na stronie internetowej BIP kliknij tutaj

XI posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

26.06.2019

24 czerwca 2019 odbyło się kolejne -  XI posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

26.06.2019

na stanowisko   psychologa wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze wpłynęły 2 oferty pracy. 1 oferta nie spełniała wymogów formalnych, druga kandydatka spełniająca wymogi formalne przed wyznaczoną rozmową wycofała swoją kandydaturę.

 

X Lubuski Piknik Zdrowia - 16 czerwca 2019 r.

26.06.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze po raz kolejny był współorganizatorem jubileuszowego X Lubuskiego Pikniku Zdrowia, który odbył się 16 czerwca 2019 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.

ROZSTRZYGNIĘCIE I OTWARTEGO KONKURSU OFERT – ŚRODKI PFRON

25.06.2019

25.06.2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) przekazano kwotę – 340 000,00 zł.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje rodzin pomocowych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego

14.06.2019

Na prośbę Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie zamieszczamy informację na temat poszukiwania rodzin pomocowych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.

Październik
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia