Top menu

AKTUALNOŚCI

ROZSTRZYGNIĘCIE I OTWARTEGO KONKURSU OFERT – ŚRODKI PFRON

25.06.2019

25.06.2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) przekazano kwotę – 340 000,00 zł.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje rodzin pomocowych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego

14.06.2019

Na prośbę Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie zamieszczamy informację na temat poszukiwania rodzin pomocowych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.

Kolejne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za nami

13.06.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą warsztatowo - ćwiczeniową dla 20 uczestników: przedstawicieli OPS-ów, sądów, pedagogów szkolnych i nauczycieli. Szkolenie odbyło się w terminie 10-12 czerwca 2019 r. w Hotelu Bukowy Dworek, Geovita w Gronowie.

VI Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego

12.06.2019

W dniach 15 oraz 16 czerwca br. w Gorzowie Wlkp. (wschodnia część bulwaru) odbędą się już VI Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego . Targi organizowane są w partnerstwie z Lubuskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.

Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

11.06.2019

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączone z festynem, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 16 czerwca br. na Polu Golfowym Zawarcie w Gorzowie Wielkopolskim.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

05.06.2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.
w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera współfinansowanych z budżetu Województwa Lubuskiego

Nabór kandydatów zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) skierowany jest do osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty uczestniczące w konkursie.
Komisję konkursową powołuje Zarząd Województwa Lubuskiego w drodze uchwały.
W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze;
2) osoby wyłonione w ramach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji
jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną
do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego) należy składać do dnia
10 czerwca 2019 r. do godz. 16:00 osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub przesłać drogą elektroniczną: sekretariat@rops.lubuskie.pl.
O terminie zgłoszenia kandydata decyduje data złożenia dokumentów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w przypadku ofert złożonych osobiście lub data wysłania e – maila
w przypadku zgłoszeń wysłanych drogą elektroniczną.
Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

05.06.2019

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2019 roku w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, współfinansowanych ze środków budżetu województwa lubuskiego. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w związku z art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 z poźn. zm.)
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) do dnia 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, drogą pocztową lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

31.05.2019

Województwo Lubuskie od wielu lat wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. w zakresie łagodzenia skutków nadużywania substancji psychotropowych. Wsparcie polega na zakupie urządzenia typu „DrugWipe 6 S” (narkotesty) do badania głównych grup narkotyków w ślinie, które będą wykorzystane wobec kierowców w trakcie rutynowych kontroli drogowych. 

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia