Top menu

Informacja dotycząca realizacji przez Marszałka Województwa Lubuskiego programu „Rodzina 500 plus”

19.07.2016

Od 1 kwietnia 2016r. marszałek województwa realizuje program „Rodzina 500 plus”, tj. świadczenie wychowawcze, które podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, że nowe świadczenie wychowawcze jest porównywalne z zagranicznymi świadczeniami rodzinnymi i wymagane jest w większości przypadków przed wydaniem decyzji, dokonanie uzgodnień z instytucjami zagranicznymi właściwymi ds. świadczeń rodzinnych oraz poinformowanie partnerów zagranicznych o złożonym w Polsce wniosku i przysługujących świadczeniach, to procedura jest diametralnie inna od postępowań w organach właściwych oraz zdecydowanie dłużej trwająca.

XVIII Lubuski Tydzień Seniora – przedsięwzięcia

20.07.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach od 10 do 15 października br. na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XVIII Lubuski Tydzień Seniora.

Tegoroczna edycja Lubuskiego Tygodnia Seniora odbędzie się pod hasłem „Lepsze jutro tworzymy już dzisiaj” . Hasło to związane jest z koncepcją powołania przy Marszałku Województwa Lubuskiego Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, która będzie organem o charakterze opiniująco–doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.

Nabór na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna.

19.07.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje ,iż  Uniwersytet Szczeciński rozpoczął rekrutacje na bezpłatne studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku PRACA SOCJALNA.

Rekrutacja przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na II kadencję

15.07.2016

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w imieniu samorządu województwa lubuskiego zdeklarował gotowość przystąpienia do wyłaniania na szczeblu województwa kandydatów na II kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, którego sesja plenarna planowana jest w Warszawie na dzień 1 października br.
Rekrutacja rozpocznie się w dniu 15 lipca i potrwa do dnia 9 września 2016 r.

Zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem na terenie miasta Gorzów Wlkp.

15.07.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:  zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem.

 

OŚRODEK ADOPCYJNY W GORZOWIE WLKP. - KONTAKT

15.07.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp., informuje, że czasowo Ośrodek jest dostępny tylko pod numerem telefonu: 510 316 052.
Docelowo planowany jest powrót do wcześniej funkcjonujących numerów. 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup materiałów biurowych

18.07.2016

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup materiałów biurowych

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów biurowych

12.07.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup materiałów biurowych. Oferowane materiały biurowe muszą być dostarczone na koszt wykonawcy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36, wg. załącznika nr 2.
Kryterium wyboru oferty – 90% cena oraz skrócenie czasu dostawy 10%

..
Lipiec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia