Top menu

Paczki świąteczne dla dzieci

26.11.2021

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w grudniu br. planuje zorganizować paczki świąteczne dla dzieci z naszego województwa, objętych opieką placówek wsparcia dziennego. Z uwagi na sytuację epidemiczną, podobnie jak w roku ubiegłym, zrezygnowaliśmy z organizacji praktykowanej do tej pory imprezy mikołajkowej. Planowany jest osobisty odbiór zakupionych paczek.

W związku z tym zwracamy się do placówek wsparcia dziennego z ofertą zgłaszania zapotrzebowania na paczki dla dzieci w wieku 7– 12 lat.  Prosimy o przesłanie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zgłoszeń zawierających: nazwę i adres placówki oraz liczbę dzieci spełniających ww. wymogi. Ponieważ ilość paczek jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń do 3 grudnia br. drogą mailową na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

Okres Świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, zwłaszcza dla dzieci. To czas obdarowywania i wspierania tych, którzy tego potrzebują. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

KAMPANIA SPOŁECZNA STOP MANIPULACJI – NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

26.11.2021

Głos Seniora prezentuje spot ogólnopolskiej kampanii społecznej Stop Manipulacji – nie daj się oszukać z udziałem Króla III edycji Sanatorium Miłości oraz Ambasadora Głosu Seniora – Zdzisławem Wasiakiem!: https://www.youtube.com/watch?v=NAqnF0quCpk .

25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

25.11.2021

Raport KE z 5 marca 2021 dotyczący równouprawnienia płci w Unii Europejskiej opublikowano w związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet. W raporcie podkreślono wyzwania, jakie miniony rok nakreślił w związku z nierównościami między kobietami i mężczyznami. Wskazano obszary, w których pandemia ma znaczny wpływ na życie kobiet, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

Wśród najważniejszych wniosków KE wskazuje, że odnotowano wzrost skali przemocy domowej w państwach członkowskich: np. we Francji liczba zgłoszonych przypadków przemocy domowej wzrosła o 32% w pierwszym tygodniu obowiązywania obostrzeń; na Litwie – o 20% w ciągu pierwszych trzech tygodni. W Irlandii liczba interwencji w sprawach dotyczących przemocy domowej wzrosła pięciokrotnie, a władze Hiszpanii poinformowały, że w ciągu pierwszych dwóch tygodni obowiązywania środków izolacji odebrano o 18% więcej połączeń telefonicznych z prośbą o pomoc w tego typu sytuacjach.

Nasuwałoby się zatem na myśl, że odsetek przemocy domowej mógł niebezpiecznie wzrosnąć podczas trwania obostrzeń również w Polsce. Jednak statystyki policyjne, podsumowujące rok 2020 przedstawiają coś zgoła innego. W 2020 roku liczba wypełnionych Niebieskich Kart wynosiła 72 601, podczas gdy w roku poprzedzającym było to 74 313 kart. Liczba kobiet, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być ofiarami przemocy domowej wyniosła 62 866 w 2020 roku, zaś w 2019 - 65 195.

Pierwsze posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów II kadencji

25.11.2021

24 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Było to pierwsze posiedzenie członków Rady. Obrady otworzył Pan Jakub Piosik – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Głównym punktem posiedzenia był wybór Zarządu Rady. W głosowaniu tajnym Przewodniczącą Rady ponownie została wybrana Pani Urszula Chudak. Edward Korban został Zastępcą Przewodniczącego Rady a Pani Beata Kiecana – Sekretarzem Rady. W trakcie obrad dyskutowano nad  możliwością przyłączenia się Lubuskiej Rady do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów (OPoWRS). Jednak po zapoznaniu się z zakresem działalności tego organu uznano, iż cele statutowe Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów są odmienne od celów OPoWRS. Wskazano również kwestie, jakimi Rada chciałaby się zająć w 2022 roku: integracja i popularyzacja działań w regionie na rzecz osób starszych, kontynuacja spotkań w sprawie tworzenia oddziałów geriatrycznych w lubuskich szpitalach z udziałem przedstawicieli Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, pozyskiwanie informacji nt. sytuacji zdrowotnej lubuskich seniorów w dobie pandemii, zainicjowanie zorganizowania konferencji dot. „dobrych praktyk” na rzecz seniorów w lubuskich gminach,  Lubuski Tydzień Seniora 2022 r., upowszechnianie wśród seniorów informacji o możliwości pozyskiwania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora. Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w I kwartale 2022 r.

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy

22.11.2021

Program jest nową inicjatywą Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  wspierającą finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Rodzinne domy pomocy są ogniwem pośrednim w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, a całodobowymi placówkami specjalistycznego wsparcia, jakimi są domy pomocy społecznej. Jako kameralne placówki przeznaczone dla nie więcej niż ośmiu osób wpisują się one w realizowanie idei deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej, dlatego też w opinii Ministerstwa rozwój tego typu placówek jest szczególnie pożądany. Ze względu na to, że ta forma wsparcia jest bardzo mało popularna (w Polsce funkcjonuje obecnie jedynie 47 rodzinnych domów pomocy), Ministerstwo opracowało przedmiotowy program wspierający rozwój tej formy pomocy.

Kampania ,,STOP E-UZALEŻNIENIOM”

22.11.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w terminie 22 listopada – 13 grudnia br. realizuje kampanię społeczną, której celem jest uwrażliwienie na problem uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży – szczególnie zależy nam na zwróceniu uwagi społeczności lokalnej na palący problem uzależnień młodych ludzi od internetu, mediów społecznościowych, smartfonów czy gier komputerowych. W tym czasie w wybranych lokalizacjach Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. na wielkoformatowych bilbordach widoczna będzie wymowna grafika z obrazowym hasłem ,,WYLOGUJ SIĘ ZANIM PRZEPADNIESZ!” I tą myślą chcemy Państwa zachęcić do refleksji, ponieważ problem stał się jeszcze poważniejszy od czasu lockdownu w 2020 roku. Pandemia spotęgowała zjawisko, więc nie wolno nam go ignorować.

Listopad
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia