Top menu

Rozpoczynamy nabór do IV edycji Akademii Liderów Lokalnych

14.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej,  14.02.2020r. rozpoczyna nabór na bezpłatne warsztaty Akademii Liderów Lokalnych

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 14.02.2020r. do 20.03. 2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej

13.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

12.02.2020

Na prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje informację o realizowanym projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020. 

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020"

12.02.2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

na podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko pedagoga – umowa o pracę na zastępstwo, wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

07.02.2020

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko pedagoga – umowa o pracę na zastępstwo, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”

04.02.2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów, w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”. Minister przeznaczyła na ten cel kwotę 3.000.000 zł.

Zmiana treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), oraz terminu składania ofert w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne

31.01.2020

Zmiana treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ),

oraz terminu składania ofert w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa przedmiotu zamówienia: „P rzygotowanie i przeprowadzenie trzech trzydniowych szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Maj
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia