Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko do spraw kancelarii i sekretariatu

30.07.2019

  Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko do spraw kancelarii i sekretariatu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Anna Sygutowska zam. w Kaczenicach.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

30.07.2019

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. została wybrana Pani Jowita Marzec zam. w Gorzowie Wielkopolskim.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie 2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą warsztatowo – ćwiczeniową pn.:

29.07.2019

A) „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwość pomocy ”,

B) „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy ”,

Ogłoszenie o naborze kandydatów.

29.07.2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2019 na terenie województwa lubuskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych -prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Gubin i Mieście Gorzów Wielkopolski w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność. Nabór kandydatów zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) skierowany jest do osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty uczestniczące w konkursie.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

25.07.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów za świadczenie usługi doradcy  i prowadzenia spotkań, w związku z   realizacją projektu partnerskiego pn.: „Kooperacja – efektywna  i skuteczna”,  nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocyi integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

Zapraszamy do składania ofert

24.07.2019

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn.: Produkcja i zakup czasu antenowego tj. spotu radiowego obejmującego swoim zasięgiem województwo lubuskie, promującego Lubuską Kartę Seniora.

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT – ŚRODKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

17.07.2019

16.07.2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, na realizację zadań publicznych na terenie województwa Lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem
i Zespołem Aspergera zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2019r. poz. 688)
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazano kwotę – 700.000,00 zł.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

17.07.2019

I otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych  w roku 2019  na terenie województwa lubuskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych – prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Gubin i Mieście Gorzów Wielkopolski w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność

Październik
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia