Top menu

Kolejne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za nami

13.06.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą warsztatowo - ćwiczeniową dla 20 uczestników: przedstawicieli OPS-ów, sądów, pedagogów szkolnych i nauczycieli. Szkolenie odbyło się w terminie 10-12 czerwca 2019 r. w Hotelu Bukowy Dworek, Geovita w Gronowie.

VI Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego

12.06.2019

W dniach 15 oraz 16 czerwca br. w Gorzowie Wlkp. (wschodnia część bulwaru) odbędą się już VI Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego . Targi organizowane są w partnerstwie z Lubuskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.

Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

11.06.2019

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączone z festynem, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 16 czerwca br. na Polu Golfowym Zawarcie w Gorzowie Wielkopolskim.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

05.06.2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.
w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera współfinansowanych z budżetu Województwa Lubuskiego

Nabór kandydatów zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) skierowany jest do osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty uczestniczące w konkursie.
Komisję konkursową powołuje Zarząd Województwa Lubuskiego w drodze uchwały.
W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze;
2) osoby wyłonione w ramach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji
jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną
do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego) należy składać do dnia
10 czerwca 2019 r. do godz. 16:00 osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub przesłać drogą elektroniczną: sekretariat@rops.lubuskie.pl.
O terminie zgłoszenia kandydata decyduje data złożenia dokumentów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w przypadku ofert złożonych osobiście lub data wysłania e – maila
w przypadku zgłoszeń wysłanych drogą elektroniczną.
Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

05.06.2019

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2019 roku w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, współfinansowanych ze środków budżetu województwa lubuskiego. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w związku z art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 z poźn. zm.)
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) do dnia 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, drogą pocztową lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

31.05.2019

Województwo Lubuskie od wielu lat wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. w zakresie łagodzenia skutków nadużywania substancji psychotropowych. Wsparcie polega na zakupie urządzenia typu „DrugWipe 6 S” (narkotesty) do badania głównych grup narkotyków w ślinie, które będą wykorzystane wobec kierowców w trakcie rutynowych kontroli drogowych. 

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia