Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych

25.04.2019

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko Kierownika Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze został wybrany Pan Mirosław Olejniczak.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko Kierownika Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze oferty pracy złożyło 4 kandydatów. Wymagania formalne spełniło 4 kandydatów, których zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowę kwalifikacyjną zgłosiło się 3 kandydatów.

Największą wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem wykazał się Pan Mirosław Olejniczak zam. Nowa Sól.

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

25.04.2019

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać na wzorze będącym załącznikiem do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.rops.lubuskie.pl/44/159/

Skrócony czas pracy 19.04.2019 r.

18.04.2019

Zgodnie z zarządzeniem nr 7/2019 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2019 r. uprzejmie informujemy, że dnia 19 kwietnia 2019 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej będzie czynny do godziny 13.00.

Nabór do programu Pajacyk na WAKACJE 2019 r.

17.04.2019

Szanowni Państwo,
w imieniu Polskiej Akcji Humanitarnej zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2019 r. w ramach programu Pajacyk. Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019r.
O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia
Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/
W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl
Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.
Fundacja skontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania wakacyjnego drogą telefoniczną lub mailową.
Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 30 maja 2019 roku.

Zachęcamy do składania wniosków.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej - informacja w sprawie szkoleń

17.04.2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie – Departament Pomocy i Integracji Społecznej – za naszym pośrednictwem - informuje, że w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych realizuje projekt PO WER pn.”Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego”. Jednym  z zadań projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z wykorzystania ww. narzędzia. Bezpłatne, dwudniowe szkolenia dla 1 – 2 osób z każdej instytucji będą odbywać się w Warszawie, w terminie od 25.04.2019 r. do końca czerwca 2019 r. Informacja na temat szkolenia i rejestracja  znajduje się na stronie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zorganizowania 4 kompleksowych usług szkoleniowych

17.04.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem procedury wyłonienia wykonawcy, do zapytania ofertowego z dnia 5 kwietnia 2019 r., dotyczącego zorganizowania 4 kompleksowych usług szkoleniowych, informuje, że wybrana została oferta firmy Psychologiczne Centrum Szkoleniowo -Terapeutyczne ACCEPTUS, Iwona Urbańska, ul. Gościnna 5/25, 20-532 Lublin.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie materiałów edukacyjno – promocyjnych

16.04.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach realizacji zadań w zakresie zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym, zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów edukacyjno – promocyjnych na potrzeby kampanii „Stop uzależnieniom” oraz konferencji dotyczącej przeciwdziałania narkomanii (zał. nr 1).
Ofertę na wykonanie materiałów proszę przesłać do 6 maja 2019 r. wyłącznie drogą e-mail na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl
W załączeniu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy do zaparafowania.
Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia