Top menu

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

16.06.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie 4 kompleksowych usług szkoleniowych metodą interaktywno-warsztatową pn.:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ WNIESIENIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I SPRZĘTU W ZWIĄZKU Z COVID-19 NA POTRZEBY INSTYTUCJI POMOCOWYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

15.06.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w związku z art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zaprasza do składania ofert na zakup, dostarczenie oraz wniesienie środków ochrony indywidualnej  i sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego .

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie  BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze   TUTAJ

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłasza II turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”

10.06.2020

Poszukujemy rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Zależy nam na współpracy z zaangażowanymi ludźmi, którzy dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować. Na zgłoszenia czekamy do 29 czerwca 2020 r.!

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

10.06.2020

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

Szkolenia w ramach projektu "Partnerstwo dla rodziny"

08.06.2020

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wspiera pracowników podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa lubuskiego. Działania dotyczą między innymi rozwoju kompetencji i profesjonalizacji kadr poprzez szkolenia w ramach projektu pn. "Partnerstwo dla rodziny", który jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

PIERWSZE WNIOSKI O GRANTY UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE

04.06.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpatruje wnioski w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19. Dzisiaj skierowaliśmy do dofinansowania 16 wniosków domów pomocy społecznej, noclegowni dla osób bezdomnych, hospicjów i zakładów opiekuńczo-leczniczych. 

Partnerzy Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

22.02.2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego, żyjących w rodzinach posiadających co najmniej troje dzieci, do korzystania z Lubuskiej Karty Dużej Rodziny.

Karta  służy promocji modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Wprowadza ona system zniżek, a jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej.

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia