Top menu

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

12.02.2020

Na prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje informację o realizowanym projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020. 

Nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (V)”

03.03.2020

Powiat Słubicki/Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, iż rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacja o projekcie umieszczona jest także na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach: www.pupslubice.pl (zakładka Fundusze Europejskie- PO WER 2014-2020).

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2020

20.12.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2020. Oferta cenowa świadczeń medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy powinna obejmować badania wstępne, okresowe i kontrolne. Świadczone usługi odbywać się będą na terenie Zielonej Góry oraz Gorzowa Wlkp.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Termin realizacji zamówienia od  01.01.2020r. do 31.12.2020r.

  Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 w oparciu o wykaz badań będący załącznikiem nr 2 siedzibie Zamawiającego lub przesłane pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości nr 36

65-042 Zielona Góra

Z dopiskiem na kopercie:

Oferta na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników ROPS w 2020 r.

Termin nadsyłania/ złożenia ofert – do dnia 27 grudnia 2019 r. do godziny 15.00.

Oferty nadesłane/ złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 323 18 83.

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2- Wykaz badań.

XIV posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

14.01.2020

Pierwsze w tym roku posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów odbyło się 13 stycznia 2020 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko pedagoga – umowa o pracę na zastępstwo, wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

07.02.2020

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko pedagoga – umowa o pracę na zastępstwo, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Za nami konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii

16.12.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 13 grudnia 2019 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w Sali im. Janusza Koniusza, odbyła się konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn.: „Profilaktyka i wczesna interwencja wobec zachowań ryzykownych”.

Marzec
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia