Top menu

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

07.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej, tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 33 osób podczas dwóch dwudniowych spotkań.

Informacja o XXII Lubuskim Tygodniu Seniora

05.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w związku z trwającą pandemią, uroczysta inauguracja XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora  nie odbędzie się. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników uroczystości  zdecydowano o odstąpieniu od dotychczasowej tradycji inauguracji   obchodów. Natomiast decyzję o organizacji obchodów lokalnych LTS leży w gestii samorządów terytorialnych. W br. nie będą  również zbierane  zgłoszenia od organizatorów lokalnych uroczystości.

Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej osób niepełnosprawnych

04.08.2020

04.08.2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert przekazując ze środków PFRON kwotę 527.565,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

31.07.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup, dostarczenie oraz wniesienie sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego .  

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulację kosztów z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunkowym – Załącznik nr 2 .

III.  Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 04.08.2020 r.  do godz. 14:00 na adres e-mail: k.habelska@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

IV. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

Informacja o unieważnieniu zamówienia w Części E

30.07.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje o unieważnieniu zamówienia w Części E o numerze ROPS.III.K.510.7.2020 z dnia 15.06.2020 r. prowadzone na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dot. zadania pn.: „Zakup, dostarczenie oraz wniesienie środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego” w ramach projektu partnerskiego, pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o unieważnieniu znajduje się TUTAJ 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

30.07.2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

Zapraszenie do udziału w bezpłatnych spotkaniach warsztatowych

30.07.2020

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach warsztatowych skierowanych dla pracowników podmiotów polityk sektorowych z gmin uczestniczących w projekcie (tj. Gmina Cybinka, Gmina Kożuchów, Gmina Dobiegniew, Gmina Drezdenko oraz Gmina Strzelce Krajeńskie). Każdorazowo w warsztatach udział może wziąć 15 osób. Dla każdej gminy przewidziane są dwa spotkania warsztatowe. Celem warsztatów jest wzmocnienie kompetencji i współpracy instytucji uczestniczących w projekcie.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę hotelarsko-restauracyjną

24.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie okreslonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia