Top menu

Zaproszenie do udziału w konkursie Drzewo Pokoleń 2019

15.04.2019

Szanowni Państwo,

Już po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie Drzewo Pokoleń. Celem konkursu jest promocja projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, wymiana dobrych praktyk i integracja podmiotów, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego

11.04.2019

W obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zaproszenie do składania propozycji cenowych dotyczących zorganizowania 4 kompleksowych usług szkoleniowych

05.04.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza serdecznie do składania propozycji cenowych dotyczących zorganizowania  4 kompleksowych usług szkoleniowych metodą warsztatowo - ćwiczeniową pn.:

A) „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy”,

B) „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie”,

C) „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”,

D) „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Zaproszenie do oszacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Azymut-Samodzielność” - „Świadczenie usług doradcy gminnego”- NOWY TERMIN

05.04.2019

 Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 08.04.2019r. do godz. 15.00

 Formularz cenowy prosimy wysłać na adres email: sekretariat@rops.lubuskie.pl  lub i.szwarc@rops.lubuskie.pl  

 . 

Zaproszenie do oszacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Azymut-Samodzielność” - „Świadczenie usług doradcy gminnego”

27.03.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z realizowanym projektem „Azymut-Samodzielność”, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w   ramach   II  Osi   priorytetowej:  Efektywne  polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym zaprasza do oszacowania wartości usługi pn. Świadczenie usług doradcy gminnego.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych

26.03.2019

1.  Wymiar czasu pracy: pełny etat

2.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

3.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) posiadanie wykształcenia wyższego,

5) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia