Top menu

Program szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka

Program szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka został opracowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2013r, poz. 135 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U. Nr 272, poz. 1610).

Decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012r. program szkolenia został zatwierdzony na okres 5 lat przez.

Zakres programowy szkolenia obejmuje:

 • elementy prawa rodzinnego, w szczególności dotyczące przysposobienia;
 • warsztaty z zakresu wzmacniania prawidłowej motywacji kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • zagadnienia przeżywania i radzenia sobie ze stratą w kontekście niemożności posiadania biologicznego potomstwa lub utraty dziecka;
 • problemy dotyczące rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną, w tym wpływu przebiegu okresu życia płodowego, sytuacji kryzysowych i występowania przemocy w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka;
 • podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;
 • metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka;
 • podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;
 • metody budowania poczucia własnej wartości u dziecka;
 • zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;
 • zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, w tym dziecka z alkoholowym zespołem płodowym (FAS);
 • zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;
 • warsztaty umiejętności wychowawczych, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb dzieci, w szczególności z uwagi na ich wiek.
 • problematykę roli więzi emocjonalnych w rodzinie, kształtowania się więzi w rodzinach adopcyjnych oraz typów przywiązania i ich konsekwencji dla rozwoju dziecka;
 • tematykę z zakresu przygotowania dzieci własnych do zmiany ich sytuacji rodzinnej w chwili przyjęcia dziecka do rodziny;
 • problematykę jawności adopcji - prawdy o pochodzeniu dziecka;
 • formy pomocy i wsparcia dla rodzin adopcyjnych.

Szkolenie obejmuje 35 godzin dydaktycznych i realizowane jest poprzez 7 codwutygodniowych spotkań grupowych po 5 godzin dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch trenerów, tj. psychologa i pedagoga - pracowników Ośrodka. Dodatkowo treści z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności dotyczące przysposobienia przedstawia kandydatom prawnik, a zakresu  podstaw wiedzy o zdrowiu i rozwoju dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach oraz podstaw pielęgnacji małych dzieci - pielęgniarka.

Marzec
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia