Top menu

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia  2021 roku .

1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowa usługa telekomunikacyjna dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w  okresie od  01 stycznia do 31 grudnia  2021 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100%,

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2,

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oferta na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia roku 2021.

3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.12.2020 r., do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie ROPS w Zielonej Górze, I piętro (adres jw.)

2) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego tj. adres jw.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Arkadiusz Matysiak, tel. 068 323 18 83, e-mail: a.matysiak@rops.lubuskie.pl

11. Zamawiający informuje, że z Wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilno – prawna na okres od dnia 01.01.2021r. – do dnia 31.12.2021r.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia przedmiotowego zamówienia bez podania przyczyny.

Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia