Top menu

Zaproszenie do konsultacji Projektu Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że przygotował projekt Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych, który będzie obowiązywał od 2018 roku.

Głównym celem Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych jest poprawa jakości i warunków życia osób starszych w województwie lubuskim. Program jest odpowiedzią na wyzwania lat współczesnych, określa politykę województwa prowadzoną wobec osób starszych, cele oraz kierunki działań pozwalające na kształtowanie regionu jako przyjaznego wszystkim mieszkańcom. Biorąc pod uwagę znaczenie projektowanego Programu dla realizacji regionalnej polityki społecznej ukierunkowanej na dobro starszych mieszkańców województwa wymagających szczególnego wsparcia i opieki, uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii na temat przyjętych w dokumencie priorytetów. Przyjęty Program będzie realizowany w środowisku lokalnym, dlatego tak ważna jest koordynacja polityki województwa z samorządami powiatowymi oraz gminnymi, podmiotami III sektora, ekonomii społecznej, jak również innymi instytucjami, gdzie rozwiązywane są problemy osób starszych. Ewentualne wnioski i uwagi do przedłożonego projektu Programu prosimy kierować do dnia 28 listopada 2017 r. na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub drogą elektroniczną sekretariat@rops.lubuskie.pl.

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia