Top menu

Zapraszamy do wstępnego oszacowania kosztów projektu i wykonania materiałów promocyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów projektu i wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby dwóch konferencji z warsztatami w ramach projektu  pn.: „Uzależnienia behawioralne we współczesnym świecie” – zadanie konkursowe nr 10 pt.: Organizacja cyklu regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie odpowiadające zadaniu nr 5.2.5 Narodowego Programu Zdrowia w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi w dziale VI pkt. 5 Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym.

I. Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem oszacowania, na którym należy sporządzić wstępną kalkulację kosztów stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do 13.09.2019 r. na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl

III. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 88.

IV. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

Luty
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Multimedia