Top menu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy”:

  • Zasady, formy, metody i narzędzia do prowadzenia lokalnej diagnozy skali zjawiska przemocy w rodzinie;
  • Zasady, metody i formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • Metodyka pracy z rodzinami zagrożonymi przemocą w rodzinie;
  • Wprowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień;
  • Prawa rodziny gwarantowane przez Konstytucję RP oraz inne ustawy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27 - 29 maja 2019 roku  w Hotelu Bukowy Dworek Geovita, Gronów 23, 66-200 Łagów. Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 20 osób.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.), ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty (nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.)  instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji  pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony z terenu województwa lubuskiego.

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie do 22 maja  br.  na  adres email: sekretariat@rops.lubuskie.pl  wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu). Szkolenie jest bezpłatne, finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Delegujący pokrywa koszty podróży.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu  decydować  będzie kolejność zgłoszeń.

Czerwiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia