Top menu

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że przystąpił do realizacji partnerskiego projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” wraz z ROPS-ami z województw: Kujawsko - Pomorskiego (partner wiodący), Pomorskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego. Partnerem jest również Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt trwa do 31.03.20121 r. Dofinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W Województwie Lubuskim do udziału w projekcie zapraszamy 3 powiaty i 5 gmin miejsko – wiejskich.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (np. instytucje rynku pracy, oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja).

W ramach projektu powołane zostaną:

- Powiatowe Grupy Refleksyjne na poziomie powiatów, w skład których wejdą przedstawiciele lokalnych podmiotów polityk sektorowych z poziomu powiatu i gminy (ok. 7 przedstawicieli). Spotkania - 2 dniowe będą odbywały się poza godzinami pracy, przewidziano wynagrodzenia.

- Powiatowe Grupy Decydentów (15 osób). Spotkania 1 dniowe.

- Regionalne Grupy Refleksyjne na poziomie wojewódzkim, w skład których wejdą przedstawiciele podmiotów polityk sektorowych z poziomu województwa/regionu (ok. 20 przedstawicieli). Spotkania 1 dniowe.

Wsparciem w ramach projektu będą również objęci pracownicy socjalni, dla których zaplanowano coaching indywidualny i grupowy.

Powyższe spotkania poprowadzą przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Efektem końcowym będzie wypracowanie modelu kooperacji, który będzie wdrażany pilotażowo w ramach pracy z wybranymi rodzinami i instytucjami. Opracowany zostanie raport obejmujący podsumowanie efektów pilotażu modelu dla gmin miejsko – wiejskich w celu rekomendowania ich do stosowania na obszarze całego kraju w ramach Księgi rekomendacyjnej.  

Kryteria doboru powiatów i gmin będą uwzględniały m.in.:

 

- różnorodność pod względem wysokości dochodów gminy przypadających na jednego mieszkańca,

- doświadczenie w realizacji projektów,

- liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej,

- liczbę zawartych kontraktów socjalnych,

- gminy posiadające zdiagnozowany przez pracownika socjalnego wspólnie ze środowiskiem osób/rodzin koszyk usług jakie będą potrzebne dla spełnienia potrzeb środowiska.

Zgłaszając chęć uczestnictwa w projekcie uprzejmie prosimy o przedstawianie powyższych wskaźników.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 27 kwietnia br.

Kontakt w sprawie – Pani Renata Mach tel. 068 32 31 880.

 

 

 

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia