Top menu

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI PROJEKTU

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:  projekt „Programu  współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”

Termin konsultacji: do dnia 9 października 2018 r.

Forma konsultacji:

1. konsultacje pisemne – opinie do Programu należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na adres: ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.;

2. drogą elektroniczną – na adres: sekretariat.ds@lubuskie.pl .

Adresy stron internetowych na których zamieszczono projekt Programu:

1. www.lubuskie.pl w zakładkach: Warte uwagi, NGO,

2. www.bip.lubuskie.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”,

3. www.rops.lubuskie.pl .

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się według zasad określonych w uchwale nr LV/568/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia