Top menu

Projekt pn. "Pracownik 30+warty zachodu!" realizowany przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak przekazuje informacje o projekcie realizowanym w terenie województwa Lubuskiego. 

Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak  , ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin., na terenie województwa lubuskiego realizuje projekt pn. „Pracownik 30+warty zachodu!”, realizowany jest w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 60 osób (w tym z niepełnosprawnościami) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących województwo lubuskie  w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn:

a)  60 osób to osoby pozostające bez pracy, w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn (100% uczestników to osoby bierne zawodowo).

b)  3 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym 2 kobiety i 1 mężczyzna;

c)  60 osób o niskich kwalifikacjach, w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn;

d)  12 osób mających 50 lat i więcej, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn.

O udział w Projekcie ubiegać mogą się wyłącznie osoba fizyczna, która w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie spełnia wszystkie niżej wymienione kryteria:

a) znajduje się w przedziale wiekowym 30 lat i więcej,

b)  zamieszkuje teren województwa lubuskiego,

c) pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo),

d) nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

e) nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, ciągu ostatnich 4 tyg.),

f) znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy: mają 50 lat i więcej; są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2018r.  poz. 511) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 882, z późn. zm.); są kobietami; posiadają niskie kwalifikacje, ich wykształcenie jest na poziomie nie wyższym niż ponadgimnazjalne (ISCED 3).

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób (36K i 24M) bez pracy, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, pozostające poza rynkiem pracy, zamieszkałych na terenie województwa Lubuskiego poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji, realizację stażu oraz przedstawienie oferty pracy.

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:

  1. Poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy
  2. Indywidualnego wsparcia psychologicznego lub coachingu
  3. Kursów/szkoleń umożliwiających nabycie/podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy wraz z zewnętrznym egzaminem;
  4. Realizacji płatnych staży zawodowych, prowadzących do zdobycia trwałego zatrudnienia

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:

1.   Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;

2.   Jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości proporcjonalnej do zrealizowanego wymiaru godzin;

3.   Zwrot kosztów dojazdu;

4.   Pomoc w znalezieniu pracy.

SZKOLENIA/KURSY:

Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

STAŻ:

Staż realizowany przez okres 3 miesięcy ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa lubuskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą osób rezerwowych. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:

I etap: ocena formalna – złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych);

II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym – określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydat -a/ki.

Harmonogram planowanego wsparcia w projekcie  

- grudzień 2019r. - styczeń 2021r. - Rekrutacja Uczestników do udziału w projekcie    
- styczeń 2020r. - styczeń 2021r. - Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego 
- luty 2020r. - czerwiec 2021r. - Realizacja staży zawodowych
- luty 2020r. - maj 2021r. - Realizacja indywidualnych form wsparcia w postaci Coachingu oraz Pośrednictwa pracy dla Uczestników projektu

Zapraszamy do kontaktu

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia