Top menu

Projekt „Otwórz się na pomoc”

Projekt Partnerski „Otwórz się na pomoc”, realizowany przez Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Związek Młodzieży Wiejskiej, jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa 7, Działanie 7.5. Usługi społeczne.

Wartość projektu           2 090 842,13 PLN

Wysokość dofinansowania z UE   1 777 215,81 PLN

Termin realizacji projektu      1.10.2018 r. – 31.03.2020 r.

 

Lider projektu      Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Partner projektu    Związek Młodzieży Wiejskiej

Cel projektu

Projekt zakłada powstanie w województwie lubuskim sieci poradni dla osób i rodzin  zagrożonych wykluczeniem społecznym, gdzie oferowane będą usługi pomocy środowiskowej, usługi wspierające oraz interwencyjne.

Zakładane efekty

Projekt zakłada wsparcie co najmniej 100 rodzin, w tym minimum 240 osób (130 kobiet i 110 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, z zastrzeżeniem, iż nie mniej niż 50% otrzymujących wsparcie rodzin pochodziło będzie z terenów wiejskich. Wsparcie udzielane będzie w ramach sześciu poradni, obejmujących swoim zasięgiem dwanaście powiatów województwa lubuskiego, a zlokalizowanych kolejno w: Zielonej Górze, Bytomiu Odrzańskim, Żaganiu, Słubicach, Drezdenku i Świebodzinie.

Projekt zakłada działania zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zaś widoczna dysproporcja w liczbie kobiet i mężczyzn odzwierciedla różnicę w zakresie korzystania ze zdywersyfikowanych form pomocy społecznej. Ponadto projekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami dysfunkcji. W związku z tym miejsca świadczenia usług będą w pełni pozbawione barier architektonicznych. Ze względu na  przyjęte założenia ze wsparcia będą korzystały osoby w różnym wieku oraz ze zróżnicowanym wykształceniem.

Grudzień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia