Top menu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 30 czerwca 2020 roku podjął uchwałę nr 116/1577/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Na wsparcie zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania narkomanii realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2020 roku przeznaczona została kwota 75.000 zł.

Oferty o tej samej sumie kontrolnej należy złożyć w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 22 lipca 2020 roku: w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl ,w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze” albo przesłać pocztą.

O terminie złożenia oferty w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Poniżej zamieszczamy treść uchwały nr 116/1577/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii wraz z ogłoszeniem, wzorem oferty, wzorem karty oceny zadania oraz klauzulą informacyjną RODO.

Pomoc dotycząca obsługi aplikacji Generator eNGO dostępna na stronie www.engo.org.pl , tel. 33 444 66 91, e-mail: pomoc@engo.org.pl , biuro@deltapartner.org.pl

W załączeniu:

Grudzień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia