Top menu

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Charakter stanowiska: zastępstwo stanowiska do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Wymiar czasu pracy: 1 etat,

Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1) posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne

  1) wykształcenie wyższe,

  2) znajomość obsługi komputera – pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej, internetu,

  3) znajomość obsługi urządzeń biurowych,

  4) prawo jazdy kat. B.

c) wymagania dodatkowe

  1) samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy,

  2) odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, kreatywność, systematyczność,

  3) znajomość programu SPSS.

Szczegółowe zadania na stanowisku:

1) Znajomość aktów prawnych z zakresu polityki społecznej:

  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852),
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.),
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze.zm.),
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019r., poz.512),
  •  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
     z 2019 r., poz. 1111 ze zm.),

2) Realizacja i promocja Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego.

3) Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4) Prowadzenie diagnostyki w zakresie rozmiarów używania środków psychoaktywnych, identyfikacji głównych obszarów zagrożeń i wskazanie grup będących adresatami programów.

5) Współpraca z ekspertem wojewódzkim ds. informacji o narkotykach i narkomanii.

6) Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

7) Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

8) Ocena realizacji i efektywności programów.

9) Sporządzanie, na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku.

10) Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu (udział w organizowaniu konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów i innych przedsięwzięć realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej).

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Warunki pracy:

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu oferty:

1) CV - Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w przypadku osób wcześniej zatrudnianych (świadectwa pracy, zaświadczenia o  zatrudnieniu),

6) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

7) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do informacji o naborze),

8) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 października 2019 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na zastępstwo stanowiska do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

- osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30;

- lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie od zakończenia procedury naboru zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.

W sprawie naboru informacji udziela telefonicznie p. Barbara Nowobielska tel. 68 323 18 85.

Czerwiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia