Top menu

Nabór kandydatów na stanowisko koordynatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko koordynatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

1. Wymiar czasu pracy : pełny etat

2.  Liczba etatów: 3

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Miejsce pracy: 1) Świebodzin, 2) Słubice, 3) Strzelce Krajeńskie

5. Czas trwania projektu: 1.07.2020 r. – 30.06.2022 r.

6.  Informacje dodatkowe: stanowisko współfinansowane z projektu „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne.  

7.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom :

  a) warunki niezbędne:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  posiadanie wykształcenia wyższego,

5)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne, w  tym określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1)  tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny,

2)  co  najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, w instytucjach, których zakres obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

3)  doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie,

4)  znajomość zagadnień związanych z obszarem usług społecznych,

5)  znajomość Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 ,

6)  doświadczenie w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych (środki unijne, środki z budżetu państwa),

7)  prawo jazdy kat. B,

8)  kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

9)  wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

10)   kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  c) wymagania dodatkowe:

1)  dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,

2)  wysoka kultura osobista, kreatywność, systematyczność.

8. Szczegółowe zadania na stanowisku:

1)  organizowanie pracy poradni (prowadzenie dokumentacji uczestników, dokumentacji  z zakresu wykonywanych zadań, dokumentacji związanej z pracą konsultantów merytorycznych, organizowanie spotkań uczestników projektu ze specjalistami),

2)  przeprowadzanie  analizy  sytuacji  osobistej,  zdrowotnej,  rodzinnej, dochodowej  i majątkowej uczestników projektu,

3)  prowadzenie działalności konsultacyjnej uczestników projektu,

4)  kwalifikowanie uczestników projektu do odpowiedniej formy wsparcia,

5)  wydawanie zaświadczeń uczestnikom wsparcia grupowego,

6)  praca konsultacyjna w terenie z uwagi na charakter grupy docelowej projektu (interwencja w środowisku życia klienta poradni),

7)  udzielanie pomocy w wypełnianiu formularzy i oświadczeń niezbędnych do uczestnictwa w projekcie.

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

9. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca wykonywana w siedzibie poradni, odpowiednio w: Świebodzinie, Słubicach i Strzelcach Krajeńskich , bezpośrednio z uczestnikami projektu, przy dokumentacji i komputerze oraz kolejno na terenie powiatów świebodzińskiego i międzyrzeckiego, słubickiego i sulęcińskiego oraz powiatu strzelecko – drezdeneckiego i gorzowskiego.

10. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1)  CV – Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

2)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej  lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4)  oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5)  kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

6)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

7)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.,

8)  oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

9)  oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

10) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do ogłoszenia o naborze).

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

11.  Termin i miejsce składania dokumentów:  

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na koordynatora pracy poradni .

a)  osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30

b)  lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

 

12. Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. 

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru. 

W sprawie naboru informacji udziela telefonicznie Weronika Górnicka pod nr tel. 68 323 1887

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia