Top menu

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

Dyrektor

 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

 

1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

2.  Wymiar czasu pracy: 1 etat

3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Miejsce świadczenia pracy:

  Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 50f, 66-400 Gorzów Wlkp.

5.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  posiadanie wykształcenia wyższego,

5) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1)  tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny na kierunku psychologia, albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,

2)  co najmniej roczne udokumentowane zatrudnienie w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

3)  kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
 w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

4)  wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

c) wymagania dodatkowe:

1)  prawo jazdy kat. B.

2)  dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,

3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność,  staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu.

6. Szczegółowe zadania na stanowisku:

1)  przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci zgłaszanych do przysposobienia w miejscu
 ich pobytu w pieczy zastępczej oraz kandydatów do przysposobienia dziecka,

2)  sporządzanie opinii psychologicznych,

3) przeprowadzanie innych badań diagnostycznych z kandydatami na rodziny adopcyjne
  i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,

4)  kwalifikowanie kandydatów do przysposobienia dziecka oraz dzieci do przysposobienia,

5)  udział w procedurze adopcyjnej dziecka,

6)  sporządzanie opinii psychologicznej na zlecenie sądu w sprawach o przysposobienie dziecka,

7) wspieranie osób, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

8) pomoc psychologiczna rodzinom naturalnym dzieci, które zostały zgłoszone do przysposobienia, kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

7. Warunki pracy:

Praca na stanowisku psychologa wiąże się z wyjazdami w teren.

8. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV – Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
 w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

2)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do  czynności prawnych,

4) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a
 za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”
 (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności
 z Krajowego Rejestru Karnego),

5)  oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona;

6)  oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek
 w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;

7)  kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

8)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,  zaświadczenia
 o zatrudnieniu),

9)  kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.),

10)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.,

11)  klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do informacji o naborze).

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem .

9.  Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 08.07.2019r.   w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko psychologa” :

a)  osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.,
 w godzinach: pon. 8.00 -18.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30,

b)  lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra  

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
 z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W sprawie naboru, informacji udziela telefonicznie Magdalena Białowąs pod nr tel.: 95 7 39-03-87.

Październik
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia