Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 6816428

Program wyrównywania różnic między regionami II

Samorząd Województwa Lubuskiego od 2006 roku uczestniczy rokrocznie w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” w obszarze „A” dotyczącym dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizowanej przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej z terenu województwa lubuskiego.

W 2012 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał na realizację 6 projektów złożonych przez beneficjentów kwotę 195.467,88 zł.

Dofinansowanie otrzymały:

1.  SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli na projekt „Stworzenie warunków do kompleksowej rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych w tym dzieci poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego” – w kwocie 27.296,40 zł.

2.  SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na projekt „Podniesienie dostępności do rehabilitacji poprzez doposażenie SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu w sprzęt niezbędny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych” – w kwocie 51.262,39 zł.

3. Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie na projekt „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci rehabilitowanych w Szpitalu Rehabilitacyjno – Leczniczym dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” - w kwocie 21.999,14 zł.

4.  Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli na projekt „Wyposażenie obiektów Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt   rehabilitacyjny” – kwocie 62.428,80 zł.

5.  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku na projekt „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Fizjoterapii Medycznej dla Szpitala w Drezdenku” -  w kwocie 21.311,67 zł.

6. Zespól Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze na projekt ”Sprawni razem” – wyposażenie Zespołu Rehabilitacji „Promyk” w Zielonej Górze w nowy sprzęt rehabilitacyjny – w kwocie 11.169,48 zł.

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Ze środków przeznaczonych na realizację programu samorząd województwa może udzielać pomocy w ramach obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
Beneficjentami programu mogą być dla obszaru A podmioty, które utworzyły i prowadzą obiekty służące rehabilitacji, które posiadają status ZOZ, tj.: szpital, zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy,zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum stacjonarne, przychodnię, ośrodek zdrowia, poradnię oraz ambulatorium, prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), które w roku złożenia projektu mają zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie powszechnie dostępnych dla osób ubezpieczonych świadczeń zdrowotnych, prowadzące działalność w obiekcie, którego właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego lub dla których organem założycielskim jest, a w przypadku zakładów opieki zdrowotnej będących spółkami prawa handlowego, w których większościowe udziały ma:

a) organizacja pozarządowa,
b) jednostka samorządu terytorialnego,
c) państwowa uczelnia medyczna,
d) jednostka administracji rządowej.

Szczegółowe informacje na temat Programu i procedur, które należy zrealizować, aby uzyskać pomoc PFRON w powyższym zakresie oraz druki wniosków i załączników można odnaleźć na internetowej stronie PFRON w zakładce „Programy i zadania PFRON”  znajdującej się na stronie głównej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl . Po otwarciu strony „Programy i zadania PFRON” należy odnaleźć „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II”. 

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia