Top menu

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Zarządzeniem Nr 100/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku Marszałek Województwa Lubuskiego powołała nowy skład Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych , będącej jej organem opiniodawczo-doradczym.

Rada powołana została na podstawie 44a. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.). Artykuł 44c cytowanej ustawy określa tryb powołania, liczbę członków oraz skład Rady.

W skład Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych weszli:

1. Elżbieta Patalas-Fanajło – członek Europejskiego Stowarzyszenia Integracji Seniorów przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze;
 2. Beata Piwowarska – Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp.
 3. Tomasz Mendrek – Członek Zarządu Szprotawskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych oraz kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiechlicach;
 4. Zofia Kulikowska - Sekretarz Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze;
 5. Irena Baran - Pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Regionie Lubuskim;
 6. Danuta Tarnawska - Prezes Zarządu Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego "Start"  w Zielonej Górze;
 7. Henryka Łukowiak – pracownik Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego do spraw osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubuskiego

Do zakresu działania Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  •  integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  •  realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3) ocena realizacji programów,
 4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjętych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Październik
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia