Top menu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko osoby ds. rozliczeń finansowo – księgowych

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko osoby ds. rozliczeń finansowo – księgowych

1.  Rodzaj umowy:  umowa cywilno – prawna na czas trwania projektu tj. od 1.11.2018 r. do 31.03.2020 r.

2.  Informacje dodatkowe: stanowisko finansowane z projektu „Otwórz się na pomoc”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne. 

 

                                 

3.  Wymagania niezbędne :

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,

3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie wykształcenia wyższego,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

4. Szczegółowe zadania na stanowisku:

1.  Opracowywanie i realizacja planu budżetu projektu 7.5 oraz budżetu samorządu województwa w zakresie ww. projektu.

2.  Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych projektu, w tym sprawdzanie i opisywanie dokumentów.

3.  Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej oraz innych danych dla potrzeb sprawozdawczości projektu i budżetu samorządu województwa.

4.  Przygotowywanie, realizacja i kontrola budżetu projektu pod kątem finansowym i zgodności z harmonogramem projektu.

5.  Opracowanie i aktualizowanie zestawień dot. kontroli paragrafów, zachowania proporcji dot. kosztów pośrednich, itp.

6.  Sporządzanie miesięcznych zestawień dot. oszczędności w ramach poszczególnych zadań.

7.  Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność oraz wymaganych załączników.

8.  Sporządzanie ww. wniosków w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

9.  Opracowywanie i aktualizowanie harmonogramu płatności projektu.

10. Udzielanie informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu 7.5 w zakresie finansowym.

11. Sporządzanie określonej przepisami prawa sprawozdawczości o wydatkach unijnych.

12. Sporządzanie miesięcznych, okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji budżetu samorządu województwa w  zakresie zadań realizowanych w ramach projektu 7.5.

13. Prowadzenie wykazu usług, przetargów, personelu zatrudnionego do realizacji projektu, osób zatrudnionych w ramach projektu – poza zespołem projektu.

14. Weryfikacja poprawności stosowania progów przy realizacji zamówień publicznych w ramach poszczególnych zadań projektowych.

15. Prowadzenie kontroli wewnętrznej wydatków dokonywanych ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16. Prowadzenie spisu spraw zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

17. Przygotowywanie i aktualizacja w zakresie finansowym planu zamówień publicznych do projektu 7.5.

18. Stosowanie zewnętrznych i wewnętrznych procedur wyboru wykonawców.

19. Prowadzenie obliczeń i zestawień wydatków ponoszonych w projekcie, opisywanie dokumentów księgowych, archiwizowanie dokumentów związanych ze stanowiskiem.

20. Skanowanie/kopiowanie dokumentów księgowych i innych dokumentów związanych z realizacją projektu i ich archiwizowanie w jednostce organizacyjnej ROPS, w której realizowany jest projekt.

21. Kontrola płynności finansowej projektu.

22. Inne czynności administracyjne i merytoryczne zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

23. Prowadzenie spisu spraw w zakresie zadania.

24. Archiwizacja dokumentacji form wsparcia przewidzianych w projekcie

5. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV - Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

2)  kopia dyplomu,

3)  kopie zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, szkolenia, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

4) klauzula informacyjna (załącznik do informacji o naborze).

Dokumenty wymienione w pkt. 5 muszą być opatrzone podpisem kandydata.

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:  

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 października 2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na osobę ds. rozliczeń finansowo - księgowych .

a)  osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30

b)  lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.

W sprawie naboru, informacji udziela telefonicznie Jakub Piosik pod nr tel. 68/ 32 31 880.

 

 

 

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia