Top menu

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 30 stycznia 2018 roku podjął uchwałę nr 239/3319/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dniu 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w powyższych obszarach.

Poniżej zamieszczamy wyniki otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - w momencie otrzymania dotacji należy dostarczyć:

1)  w przypadku podmiotów nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego kopię aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę lub prezydenta (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

2)  w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych i dekret powołujący kościelną osobę prawną;

3)  statut organizacji pozarządowej, podmiotu;

4)  w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli;

5)  udział partnerów musi być potwierdzony poprzez dołączenie umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera wraz ze wskazaniem rodzaju i zakresu wsparcia, w jakim partner będzie uczestniczyć w realizacji zadania publicznego.

Ponadto podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:

  • zaktualizowanego harmonogramu,
  • zaktualizowanej kalkulacji kosztów,
  • zaktualizowanego opisu poszczególnych działań.

Powyższe dokumenty niezbędne będą do sporządzenia umowy.

Wymagane wzory dokumentów – w załączeniu.

Dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć osobiście lub przesłać  na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia