Top menu

Zmiana treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), oraz terminu składania ofert w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne

Zmiana treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ),

oraz terminu składania ofert w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa przedmiotu zamówienia: „P rzygotowanie i przeprowadzenie trzech trzydniowych szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu (OPZ) zamówienia stanowiącego załącznik nr 1:

1)    Jest:

4.4.1.     Zapewnienie noclegu – zakwaterowanie uczestników szkoleń w hotelu o standardzie co najmniej dwugwiazdkowym ** lub równoważnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2166) w tym:

a)    zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia jednego noclegu (ze śniadaniem) podczas dwudniowych szkoleń w maksymalnie dwuosobowych pokojach,

Winno być:

4.4.1.     Zapewnienie noclegu – zakwaterowanie uczestników szkoleń w hotelu o standardzie co najmniej dwugwiazdkowym ** lub równoważnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2166) w tym:

a)    zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia dwóch noclegów (ze śniadaniem) podczas trzydniowych szkoleń w maksymalnie dwuosobowych pokojach,

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne dotyczące opisu przygotowania oferty:

 

1)    Jest:

9.13.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres:

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

ul. Aleja Niepodległości nr 36

65-042 Zielona Góra (pok. 10 sekretariat)

Oferta w postępowaniu:

 „P rzygotowanie i przeprowadzenie trzech trzydniowych szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”

 Nie otwierać przed dniem: 3 luty 2020 r., godzina 1430

Winno być:

9.13.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

ul. Aleja Niepodległości nr 36

65-042 Zielona Góra (pok. 10 sekretariat)

Oferta w postępowaniu:

 „P rzygotowanie i przeprowadzenie trzech trzydniowych szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”

 Nie otwierać przed dniem: 7 luty 2020 r., godzina 1430

2)    Jest

10.1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 3 lutego 2020 r. godz. 1400   w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – pok. nr 10 lub przesłać do ww. terminu na adres Zamawiającego, tak by znalazły się w ww. terminie w miejscu określonym przez Zamawiającego tj.: sekretariacie.

Oferty składane w siedzibie Zamawiającego przyjmowane będą w dni robocze tj. w poniedziałek w godz. 800 – 1600 natomiast w wtorek , środę, czwartek, piątek w godz. 730 – 1530. . Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone składającym je Wykonawcom

Winno być:

10.1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 7 lutego 2020 r. godz. 1400   w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – pok. nr 10 lub przesłać do ww. terminu na adres Zamawiającego, tak by znalazły się w ww. terminie w miejscu określonym przez Zamawiającego tj.: sekretariacie.

Oferty składane w siedzibie Zamawiającego przyjmowane będą w dni robocze tj. w poniedziałek w godz. 800 – 1600 natomiast w wtorek , środę, czwartek, piątek w godz. 730 – 1530. .

3)    Jest

10.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 lutego 2020 r. o godz. 1430 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr. 10.

Winno być:

10.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 lutego 2020 r. o godz. 1430 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr. 10.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część OPZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. Wynikiem powyższych zmian nie jest zmiana ogłoszenia o  zamówieniu na usługi społeczne znak sprawy ROPS.III.R.510.5.2020

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia