Top menu

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Otwórz się na pomoc” na realizację usługi pn. Świadczenie usług szkoły dla rodziców osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Otwórz się na pomoc”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne zaprasza do składania ofert na realizację usługi   pn.  Świadczenie usług szkoły dla rodziców osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich.

Informacje o Zamawiającym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

 NIP:  973-05-90-332

REGON:  081048430

adres strony internetowej Zamawiającego: www.rops.lubuskie.pl

adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.rops.lubuskie.pl

tel. +48 68/323 18 80

fax: +48 68/352 39 54

e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl

Godziny otwarcia:

 pn: 8:00 - 16:00

wt-pt: 7:30 - 15:30

I.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoły dla rodziców osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich .

Funkcjonowanie poradni wsparcia jest celem projektu „Otwórz się na pomoc”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV – 80510000-2

II.  Tryb udzielania zamówienia publicznego

Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjętą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

III.  Harmonogram realizacji zamówienia

Od lutego 2019 r. do 31 marca 2020 r.

IV.  Kryteria wyboru

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące kryteria:

 1. W zakresie posiadanego wykształcenia i doświadczenia:

a) wykształcenie wyższe, kierunek: psychologia lub pedagogika  

b) udokumentowane przygotowanie do prowadzenia szkoły dla rodziców w postaci certyfikatu  ukończenia szkolenia €ž”Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (w CMPPP/ORE lub u uprawnionego trenera),

c) certyfikat realizatora programu wydany przez ORE,

d) co  najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, w instytucjach, których zakres obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

e) duże doświadczenie w prowadzeniu pracy psychoedukacyjnej z grupą dorosłych,

f) udokumentowana praca w zakresie prowadzenia szkoły dla rodziców,

g) uprawnienia do prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli.

 1. Pozostałe kryteria:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

c) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

d) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

f) ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 Kryteria opcjonalne w zakresie wykształcenia i doświadczenia:

a) praca z osobami lub rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

V.  Sposób przygotowania oferty:

Oferta  jest składana przez dwie osoby, prowadzące wspólnie cykl zajęć zgodnie z założeniami programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

1. W skład oferty powinny wchodzić:

 • 1) Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

2) Curriculum Vitae Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, prawidłowo wypełniony i podpisany, zawierający informację o posiadanym doświadczeniu,

3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4,

4) Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie,

5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – jeżeli dotyczy,

6) Pełnomocnictwo dotyczące podpisania oferty lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy,

7) Kopia polisy OC.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego winny być aktualne na dzień ich złożenia oraz winny potwierdzać spełnianie warunków w okresie od terminu wyznaczonego jako dzień składania ofert do dnia złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. wyłącznie na świadczenie usług w ramach jednej z wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia poradni,

Każda osoba, wchodząca w skład duetu realizatorów, wypełnia oddzielnie załączniki: Curriculum Vitae Wykonawcy , Oświadczenie Wykonawcy , Formularz ofertowy . Wszystkie załączniki muszą być przesłane wspólnie, jako jedna odpowiedź na zapytanie ofertowe.

Sposób przeliczania punktów za kryteria „jakość” i „cena” stanowi w tym przypadku średnią liczby punktów, uzyskanych przez każdą z osób, wchodzącą w skład duetu realizatorów.  

VI.  Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy ocenie oferty będzie kierował się kryterium 70% cena oraz 30% jakość.

1)  Sposób obliczania punktów przyznawanych w ramach kryterium cena:

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C  ) x 70

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C  – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena  powinna zawierać: wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia oraz obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

2)  Sposób obliczania punktów przyznawanych w ramach kryterium jakość:

W ramach kryterium punkty przyznawane będą w oparciu o następującą metodologię:

Lp.

Nazwa kryterium

Maksymalna liczba punktów

1.

Udokumentowany staż pracy w instytucjach, których zakres obejmuje pracę z dzieckiem lub rodziną

2 pkt. za pierwszy przepracowany rok, 1pkt. za każdy kolejny

5

2.

Ilość zrealizowanych cyklów zajęć w ramach szkoły dla rodziców

4 pkt. za każdy udokumentowany cykl zajęć

20

3.

Praca z osobami lub rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

1 pkt. za każdy rok pracy

5

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30.

VII. Dodatkowe warunki

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego  bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert,
 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji,
 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą,
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni,
 7. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone,
 8. Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego,
 9. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż środki, które Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i nie istnieje możliwość ich zwiększenia,
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych przez nich ofert jeśli:

1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3) oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt – co zostało poprzedzone wcześniejszymi wyjaśnieniami Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego,

4) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

5) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;

6) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VIII.  Sposób składania oferty

1. Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 13 lutego 2019 r.

2. Wypełnione, zeskanowane, podpisane i zaparafowane dokumenty: formularz ofertowy (załącznik nr 2), Curriculum Vitae Wykonawcy (załącznik nr 3) i inne dokumenty, o których mowa w punkcie V oraz oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4), należy wysłać na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl , w temacie wskazując: „Świadczenie usług szkoły dla rodziców osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich”.

3. Oferta złożona po terminie zostanie wyłączona z postępowania rekrutacyjnego.

Osoba do kontaktu: Weronika Górnicka, tel. 68 323 18 87, e- mail: w.gornicka@rops.lubuskie.pl

IX.  Informacja o wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy

1. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana osobiście, e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego – wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

X.  Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne.

Integralną część niniejszego zapytania stanowią poniższe załączniki:

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia