Top menu

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od dnia 15 stycznia do 30 września roku 2019 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od  15 stycznia do 30 września  roku 2019 r.

1.  Opis przedmiotu zamówienia:

 Kompleksowa usługa telekomunikacyjna dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w  okresie od  15 stycznia do 30 września roku 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

 2.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 15.01.2019r. do dnia 30.09.2019r.

 3.  Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

 cena –  100%,

 4.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1)  formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2,

5.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)  wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)  obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)  cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.  Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego

7.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2)  na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oferta na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od  dnia 15 stycznia 2019r. do 30 września  roku 2019r.

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.  Miejsce i termin złożenia oferty :

1)  Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia  07 stycznia 2019 r ., do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie ROPS w Zielonej Górze, I piętro (adres jw.)

2)  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie Wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.  Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07 stycznia  2019 r . o godz. 14.15 w siedzibie  Zamawiającego tj.  adres jw.

10.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :

Arkadiusz Matysiak, tel. 068 323 18 83, email: a.matysiak@rops.lubuskie.pl

11.  Zamawiający informuje, że z Wykonawcą zostanie podpisana umowa  na okres od dnia 15.01.2019 r. – do dnia 30.09.2019 r.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia