Top menu

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od dnia 01 października 2019r. do 31 grudnia roku 2019r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od  dnia 01 października 2019r. do 31 grudnia  roku 2019r.

1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowa usługa telekomunikacyjna dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w  okresie od  01 października 2019r. do 31 grudnia roku 2019r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

2.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od  dnia 01 października  2019r.  do 31 grudnia  roku 2019r.

3.  Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena –  100%,

4.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)  formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2,

5.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)  wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)  obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)  cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.  Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego

7.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2)  na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra

oferta na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od  dnia 01 października 2019r.  do 31 grudnia  roku 2019r.

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.  Miejsce i termin złożenia oferty :

1)  Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia  23 września 2019r ., do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie ROPS w Zielonej Górze, I piętro (adres jw.)

2)  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie Wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.  Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 września  2019r . o godz. 14.15 w siedzibie  Zamawiającego tj.  adres jw.

10.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :

Arkadiusz Matysiak, tel. 068 323 18 83, email: a.matysiak@rops.lubuskie.pl

11.  Zamawiający informuje, że z Wykonawcą zostanie podpisana umowa  na okres od dnia 01.10.2019r. – do dnia 31.12.2019r.

Czerwiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia